MGLU2508 - KRLE 1 (5-10) emne 2: Kristendom, østlige religioner, nyreligiøsitet og etikk i samfunn og skole

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet legger opp til en systematisk, aktuell og praktisk tilnærming til studiet av kristendom, hinduisme buddhisme og nyreligiøsitet samt etikk. Samtidig som alle emner behandles som studiefag, gis det også en innføring i KRLE-fagets didaktikk. Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner, og i fagets didaktikk.

I forbindelse med praksis legges det vekt på klasseledelse og hvordan det kan bidra til utvikling av en tolerant, lærings- og forståelsesfremmende klasseromskultur. Oppgaver knyttet til praksis skal fremme evne til analyse av læremidler og etiske aspekt ved/i undervisningssituasjoner.
Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk i hinduisme, buddhisme og nyreligiøsitet
- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, etikk og estetikk i kristendom
- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk i sekulære livssyn
- har kunnskap om grunnlagsetikk og grunnlagsetikkens rolle som bakgrunn for å forstå etiske og moralske problemstillinger
- har kunnskap om didaktiske utfordringer som er spesielle for faget

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke varierte arbeidsmåter som integrerer de grunnleggende ferdighetene
- kan anvende etiske grunnlagsteorier på emner fra profesjonsetikken og på elevorientert områdeetikk
- kan identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold og etisk mangfold
- kan samarbeide med elever, kollegaer, foresatte og aktører i lokalmiljøet

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan drøfte hva religion og livssyn kan ha å si for den enkelte og for samfunnet
- kan gjøre rede for og ta stilling til etiske spørsmål som gjelder skolen og elevene

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Deltagelse på 4 ekskursjoner (hindutempel, buddhisttempel og to kristne trossamfunn). I tilknytning til tempelekskursjonene skal det skrives refleksjonslogger. Basert på ekskursjonene til kristne trossamfunn skal studentene i grupper presentere og systematisk sammenligne trossamfunnene de har besøkt. Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.
- Planlegge og lede ekskursjon for medstudenter og delta på og evaluere ekskursjoner ledet av medstudenter med fokus på kristen estetikk. Arbeidskravet omfatter både skriftlig og muntlig presentasjon (gruppe)
- En individuell muntlig presentasjon og respons på en medstudents presentasjon. Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.
- En fagtekst (gruppe). Arbeidskravet omfatter både å skrive egen tekst og delta i veiledning av en annen gruppe medstudenters tekst.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Vurderingsform og karakterskala
Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer, karakterskala A-F, ingen hjelpemidler

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.