course-details-portlet

MGLU2505 - Engelsk 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 49/100 3 timer HJELPEMIDD
Mappe/sammensatt vurdering 51/100

Faglig innhold

Engelsk 1, emne 2 omfatter engelskundervisning for ungdomstrinnet, hva som kjennetegner elevenes språkutvikling i denne aldersgruppen, samt språklæring, tilpasset opplæring i engelsk, vurdering og flerspråklighet i engelskklasserommet. Emnet gir en innføring i engelskdidaktikk, språklige emner (fonetikk og fonologi) og et variert utvalg av skriftlige og visulle tekster fra den engelskspråklige verden for for ungdom og voksne. Utviklingen av egen språkferdighet, litteratur- og tekstkompetanse, og digital kompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. Emnet gir innsikt i relevant forsknings- og utviklingsarbeid og styringsdokumenter og læremidler i faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hvordan barn og unge lærer fremmedspråk
 • kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget på ungdomstrinnet (8.-10. trinn)
 • kunnskap om tilegnelse av strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kunnskap om litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av ungdom og i andre kontekster
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 8.-10. trinn
 • kunnskap om levesett i den engelsktalende verden
 • kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, samt digitale ferdigheter
 • observere elevers lese- og skriveferdigheter og tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • diskutere og reflektere over litterære og andre akademiske temaer
 • innhente og tilrettelegge informasjon om sosiale og kulturelle temaer fra den engelsktalende verden til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 8.-10. trinn
 • reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Videre forventes det at studentene bruker universitetsbiblioteket aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgaver og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 tekstoppgaver
 • 1 muntlig presentasjon
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning.

Alle obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell vurderingsmappe med endelig versjon av de skriftlige tekstoppgavene. Skriftoppgavene bidrar likt til karakteren på mappen.
 • Individuell skriftlig eksamen i fonetikk/fonologi. Hjelpemiddel: Én A4-side med egne notater.

Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU52009 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 7
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 51/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU