course-details-portlet

MGLU2505 - Engelsk 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 49/100 3 timer HJELPEMIDD
Mappe/sammensatt vurdering 51/100

Faglig innhold

Engelsk 1, emne 2 omfatter engelskundervisning for ungdomstrinnet, hva som kjennetegner elevenes språkutvikling i denne aldersgruppen, samt språklæring, tilpasset opplæring i engelsk, vurdering og flerspråklighet i engelskklasserommet. Emnet gir en innføring i engelskdidaktikk, språklige emner (fonetikk og fonologi) og et variert utvalg av skriftlige og visulle tekster fra den engelskspråklige verden for for ungdom og voksne. Utviklingen av egen språkferdighet, litteratur- og tekstkompetanse, og digital kompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. Emnet gir innsikt i relevant forsknings- og utviklingsarbeid og styringsdokumenter og læremidler i faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hvordan barn og unge lærer fremmedspråk
 • kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget på ungdomstrinnet (8.-10. trinn)
 • kunnskap om tilegnelse av strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kunnskap om litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av ungdom og i andre kontekster
 • kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 8.-10. trinn
 • kunnskap om levesett i den engelsktalende verden
 • kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene, samt digitale ferdigheter
 • observere elevers lese- og skriveferdigheter og tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • diskutere og reflektere over litterære og andre akademiske temaer
 • innhente og tilrettelegge informasjon om sosiale og kulturelle temaer fra den engelsktalende verden til bruk i undervisningen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 8.-10. trinn
 • reflektere over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon. Videre forventes det at studentene bruker universitetsbiblioteket aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgaver og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 tekstoppgaver
 • 1 muntlig presentasjon
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning.

Alle obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell vurderingsmappe med endelig versjon av de skriftlige tekstoppgavene. Skriftoppgavene bidrar likt til karakteren på mappen.
 • Individuell skriftlig eksamen i fonetikk/fonologi. Hjelpemiddel: Én A4-side med egne notater.

Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på den digitale læringsplattformen før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU52009 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU