MGLU2503 - Matematikk 2 (5-10) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er sentrale i matematikkundervisningen på trinnene 5 -10, med spesiell vekt på sannsynlighet og statistikk. Dette innebærer arbeid med teoribygninger i kombinatorikk, sannsynlighetsregning og statistikk. Studenten skal også få kjennskap til matematikkdidaktisk forskning og ulike teorier og metoder som er relevante for slik forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
- har kunnskap om kombinatorikk og sannsynlighetsbegrepet
- har kunnskap om stokastiske variabler og om ulike sannsynlighetsfordelinger; spesielt binomiske sannsynligheter, hypergeometrisk fordeling og normalfordelingen
- har kunnskap om estimering og om hypotesetesting, og kan utføre enkle statistiske forsøk
- har kunnskap om regresjonsanalyse
- kan arbeide med digitale verktøyer som hjelpemiddel i statistikk og sannsynlighetsregning
- har kunnskap om statistikkens og sannsynlighetsregningens historiske utvikling
- kan legge opp til både praktisk og teoretisk arbeid med stokastikk
- har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
- kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
- kan legge opp til både praktisk og teoretisk arbeid med stokastikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
- har kunnskap om matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:

- verksted

- fremlegg

- gruppediskusjoner

- praksisoppdrag

- øvinger med tekstskriving og/eller regning

- fagtekst

Semesterplanen vil opplyse om antall og tidspunkt for disse aktivitetene samt hvor mange godkjente som kreves.

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.