course-details-portlet

MGLU1515 - Matematikk 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 33/100 4 timer
Muntlig eksamen 67/100 35 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på algebra og algebraisk tenkning. Dette innebærer for eksempel arbeid med generalisering, likninger, funksjonsbegrepet og funksjonsanalyse, ulike representasjonsformer samt overgangen mellom disse og enkle matematiske modeller. Studenten vil også arbeide med temaet matematikkvansker og med ulike vurderingsformer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
- har dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10
- har kunnskap om ulike innfallsvinkler i arbeidet med likninger
- har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
- har kunnskap om generalisering og algebraifisering
- har kjennskap til ulike digitale hjelpemidler, herunder spesielt CAS-verktøy, og hvordan disse kan brukes i undervisningen
- har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
- har kunnskap om sentrale teorier om matematikkvansker
- har kjennskap til ulike verktøy for kartlegging av matematikkvansker
- har kunnskap om vurderingens betydning for læring, og sammenhengen mellom vurdering og læring
- kan analysere og vurdere elevers argumentasjon og løsningsmetoder ut frau like perspektiv på kunnskap og læring

Ferdigheter

Kandidaten

- kan benytte graftegner, regneark og CAS-verktøy i undervisningen
- kan benytte ulike vurderingsformer i matematikk
- kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
- kan arbeide med utvalgte verktøy for kartlegging av matematikkforståelse, og bruke disse til å tilpasse opplæringen
- kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan delta og bidra i lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:
verksted, fremlegg, gruppediskusjoner, praksisoppdrag, øvinger med tekstskriving og/eller regningfagtekst.

Semesterplanen vil opplyse om når disse arbeidsoppdragene skal utføres.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Skriftlig eksamen (4 timer) er nasjonal deleksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2502 15.0 01.09.2019
LGU52014 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 67/100 HJELPEMIDD 04.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen (2) 33/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (3) 67/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (4) 33/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen: 04.12.2020. Datoen er generell. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
  • 2) NOKUT har høsten 2020 bestemt at skriftlig nasjonal eksamen må gjennomføres som en 4-timers hjemmeeksamen som et smitteverntiltak i Inspera. Mrk også at dato er flyttet til 30.november.
  • 3) Eksamensdato: 08.06.2021- 11.06.2021. Datoene er generelle. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere. Eksamensdato 03-04.06.2021 gjelder kun for de som får beskjed om dette.
  • 4) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU