course-details-portlet

MGLU1514 - Musikk 1 (5-10) emne 1: Skape, oppleve og utøve musikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Grunnleggende erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet i musikk, musikalsk barne- og ungdomskultur, media og teknologi og innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinnene 5-10 i gjeldende læreplan. Arbeidet med faget vil være forankret i forskningsbasert kunnskap, metode og teori. De fagdidaktiske delene av studiet er i særlig grad sikta inn mot musikklæreren sitt arbeid med elevers faglige læring på trinna 5-10. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i opplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolig med opplæring i å utøve, lage, oppleve og forstå musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring
har grunnleggende kunnskap om den norske og internasjonale musikkarven, et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangrer og historiske epoker
har kunnskap om barn og ungdoms musikalske utvikling, musikalsk barne- og ungdomskultur, psykologiske og kulturelle faktorer som bidrar til utvikling av barn og ungdoms musikalske uttrykksformer, kreativitet og identitet
har kunnskap om ulike metoder og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk.
Ferdigheter
Kandidaten
kan synge og bruke stemma på varierte måter, kan akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrument, delta i danseaktiviteter og uttrykke seg kroppslig
kan komponere og improvisere musikk med stemme, musikkinstrument og digitale verktøy og lede undervisningsprosesser i komponering og lytting.
Generell kompetanse
Kandidaten
har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn prega av mangfold
kan stimulere elevenes vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal delta i en læringsprosess der de i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i faget. Dette omfatter stor grad av egeninnsats. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med musisering, skaping og utforsking i sentrum.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

9 obligatoriske arbeidskrav:
Gehør/Teori
Klassesang
Dans
Konsert (band og kor)
Skriftlig oppgave i musikk og kultur
Akkompagnement
Musikkskaping Digital
Musikkskaping Låtskriving
En ekskursjon

Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:
Didaktisk arbeid; dans, klassesang og annet gruppearbeid 80 % av samlet timeantal. Korledelse: 80 % av samlet timeantall.
Bandledelse: 80 % av samlet timeantall.
Gruppeframlegg og individuelle prøver: 100 %.
Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet erstattes av kompensatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1114 15.0 01.09.2019
MGLU1510 7.5 01.09.2019
MGLU2510 7.5 01.09.2019
LGU14003 30.0 01.09.2019
LGU54003 15.0 01.09.2019
LGU12006 7.5 01.09.2019
LGU11006 7.5 01.09.2019
LGU52004 7.5 01.09.2019
LGU51003 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU