course-details-portlet

MGLU1509 - Kroppsøving 1 (5-10) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emne 1 kroppsøving GLU 5-10 skal sammen med emne 2 kvalifisere for undervisning i kroppsøving fra 5. trinn og ut grunnskolen. Undervisningen tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet.
Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 5-10. Det legges vekt på undervisningskompetanse i idretts- og bevegelsesaktiviteter, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur. Kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring og bevegelsesglede er sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming.
Studentene får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, og reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, og bevegelsesglede for alle elever.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

-har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
-har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede i kroppsøving
-har kunnskap om undervisningsplanlegging og -gjennomføring
-har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barne- og ungdomskultur
-har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven

FERDIGHETER

Kandidaten

-kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
-kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik og varierte bevegelsesformer
-kan legge til rette for og gjennomføre læringsarbeid i nærmiljøaktiviteter og friluftsliv, inklusive overnattingsturer
-kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
-kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
-kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
-kan gi svømmeopplæring på trinn 5-10 og utføre livreddende førstehjelp samt livberging i vann

GENERELL KOMPETANSE

-kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning
-kan arbeide bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneholder varierte læringsformer med mye praktisk arbeid i ulike læringsmiljø.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Godkjent inntil 4 øvinger.


Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3513 15.0 01.09.2017
LGU54001 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Kroppsøving/idrett
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 06.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU