course-details-portlet

MGLU1508 - Religion, livssyn og filosofi i samfunn og skole (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet legger opp til en systematisk, aktuell og praktisk tilnærming til studiet av jødedom, kristendom og islam, samt sekulære livssyn og nyere filosofihistorie. Samtidig som alle emner behandles som studiefag, gis det også en innføring i KRLE-fagets didaktikk.

Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner, og i fagets didaktikk.

I forbindelse med praksis legges det vekt på klasseledelse og hvordan det kan bidra til utvikling av en tolerant, lærings- og forståelsesfremmende klasseromskultur. Oppgaver knyttet til praksis skal fremme evne til analyse av læremidler og kompetanse i å lede læringsprosesser.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om læreplanen i skolen og utviklinga av religions- og livssynsfaget i Norge
 • har kunnskap om ulike didaktiske tilnærminger og forskingstradisjoner i skolefaget og studiefaget
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser i kristendom
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, årstider, høytider, lære, ritual og andre praksiser som inngår i samisk kulturarv
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk i jødedom, islam og sekulære livssyn
 • har kunnskap om filosofihistorie med vekt på nyere tid og utfordringene knytte til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget
 • har kunnskap om pluralisering, sekularisering og religions- og livssynskritikk som undervisningstema og bakgrunnsorientering for andre deler av faget

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning i faget som grunnlag for elevretta vurdering som virker utviklende for alle elever - kan lede filosofiske samtaler som samler elevgrupper i utforskende fellesskap Generell kompetanse Kandidaten
 • har grunngitte synspunkt på hva det innebærer å være KRLE-lærer
 • kan reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forsking om barn, religion og livssyn

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel med studentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter. Kostnader til ekskursjon må påregnes

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- Deltagelse på 3 ekskursjoner (synagoge, kirke og moské) og skriving av refleksjonslogger knyttet til ekskursjonene.

- Deltagelse i én muntlig presentasjon i gruppe og respons på en annen gruppe av medstudenters presentasjon.

- En fagtekst (individuell).

- En teksttolkning fra bibelen (Skriftlig gruppeoppgave).

- En skriftlig prøve (individuell). Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform og karakterskala

Individuell muntlig eksamen. Varighet 20 minutter. Karakterskala A-F Ingen hjelpemidler.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan. Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51002 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU