course-details-portlet

MGLU1508 - KRLE 1 (5-10) emne 1: Vestlige religioner, sekulære livssyn og nyere tids filosofi i samfunn og skole

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet legger opp til en systematisk, aktuell og praktisk tilnærming til studiet av jødedom, kristendom og islam, samt sekulære livssyn og nyere filosofihistorie. Samtidig som alle emner behandles som studiefag, gis det også en innføring i KRLE-fagets didaktikk. Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner, og i fagets didaktikk.

I forbindelse med praksis legges det vekt på klasseledelse og hvordan det kan bidra til utvikling av en tolerant, lærings- og forståelsesfremmende klasseromskultur. Oppgaver knyttet til praksis skal fremme evne til analyse av læremidler og kompetanse i å lede læringsprosesser.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om læreplanen i skolen og utviklinga av religions- og livssynsfaget i Norge
- har kunnskap om ulike didaktiske tilnærminger og forskingstradisjoner i skolefaget og studiefaget
- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser i kristendom
- har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritual og andre praksiser, etikk og estetikk i jødedom, islam og sekulære livssyn
- har kunnskap om filosofihistorie med vekt på nyere tid og utfordringene knytte til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget
- har kunnskap om pluralisering, sekularisering og religions- og livssynskritikk som undervisningstema og bakgrunnsorientering for andre deler av faget

Ferdigheter
Kandidaten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning i faget som grunnlag for elevretta vurdering som virker utviklende for alle elever
- kan lede filosofiske samtaler som samler elevgrupper i utforskende fellesskap

Generell kompetanse
Kandidaten
- har grunngitte synspunkt på hva det innebærer å være KRLE-lærer
- kan reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forsking om barn, religion og livssyn

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel med studentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Kostnader til ekskursjon må påregnes

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
- Deltagelse på 3 ekskursjoner (synagoge, kirke og moské) og skriving av refleksjonslogger knyttet til ekskursjonene.
- Deltagelse i én muntlig presentasjon i gruppe og respons på en annen gruppe av medstudenters presentasjon.
- En fagtekst (individuell).
- En teksttolkning fra bibelen (Skriftlig gruppeoppgave).
- En skriftlig prøve (individuell).

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform og karakterskala
Individuell muntlig eksamen
Varighet 20 minutter
Karakterskala A-F
Ingen hjelpemidler

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51002 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen avholdes i perioden 14.-18.06. Tidspunktet for individuelt oppmøte kommer senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU