course-details-portlet

MGLU1507 - Samfunnsfag som vitenskaps- og skolefag (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 67/100 6 timer A
Mappevurdering 33/100 ALLE

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 1 gjev innføring i samfunnsfaga som vitskapsfag og samfunnsfag som skulefag, og i tilhøvet mellom vitskapsfag og skulefag. Emnet er konsentrert om skulefagsinnhald på 5.-7. klassesteget, og særleg om kunnskapshistoriske og vitskapsfilosofiske utviklingsliner og tilnærmingar i sentrale periodar eller tema frå renessansen og dei store oppdagingane fram til fyrste delen av 1800-talet. Liner vert og dregne fram til nyare kunnskapshistorie og vitskapsfilosofiske perspektiv.

Innføringa i skulefaget omfattar og føremåla og verdimandatet til skulefaget, og dessutan læreplanen med vekt på grunnleggjande samfunnsfagferdigheiter. Emnet inneheld og eit innføringskurs i akademisk fagskriving.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har brei kunnskap om periodar og tema innanfor norsk vikingtid/mellomalder og tida frå renessansen over dei store oppdagingane og dei vitskaplege gjennombrota fram til fyrste delen av 1800-talet.
- har brei kunnskap om utviklinga av vitskapsfilosofiske hovudposisjonar i perioden fram til fyrste delen av 1800-talet og kjenner til vidare utvikling av samfunnsvitskapane fram mot vår eiga tid.
- har brei kunnskap om føremåla med skulefaget samfunnsfag, læreplanen og om kva dei grunnleggjande ferdigheitene tyder i samfunnsfag og i tillegg om omgrepslæring.
- kjenner til hovudprinsipp for observasjonsmetodar og sentrale normer for forsking, og har brei kunnskap om kjeldebruk og om korleis vitskaplege resonnement byggjast opp.

FERDIGHEITER
Kandidaten
- kan knytta saman vitskapsfaglege innsikter med kunnskapar om skulefaget i vurderingar av føremålet for og innhaldet i skulefaget og av tilhøvet mellom samfunnsvitskapane og skulefaget samfunnsfag.
- kan tolka læreplanen slik at den fremjer indre samanheng i faget, djupnlæring og fagleg progresjon.
- kan planleggja og leia læringsøkter med fokus på omgrepslæring på ungdomssteget.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan bruka grunnleggjande observasjonsmetodar
- kan lesa og tolka tabellar, diagram og kart, og skriva drøftande fagtekstar i samsvar med vitskapsfaglege normer.
- kan drøfta utvikling over tid, variasjon i rom og perspektiv i vitskaps- og skulefag.
- kan gjera greie for korleis samfunnsvitskapane har produsert kunnskap om fortid og samtid.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar, sjølvstendig arbeid og arbeid i grupper. Rettleiing. Løysing av obligatoriske og andre oppgåver individuelt og i grupper, med og utan rettleiing. Ekskursjon. Praksis i skulen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig gruppeoppgave
  • Deltakelse på introduksjonsdager til samfunnsfagstudiet
  • Godkjent individuell metodeøvelse
  • Deltakelse på ekskursjon i Trondheimsregionen
  • Deltakelse i respons-/veiledningsgruppe

Mer om vurdering

Vurdering:
Mappevurderinga inneheld
- Samling av individuelle leseloggar (vil vere justerande for fagtekst)
- Individuell fagtekst over oppgitt tema/problemstilling
Alle delar av mappa må oppfylle minstekrava orientert om ved studiestart for å få karakter.

Begge delvurderingane må beståast for å få karakter i emnet. Ein student som har stroke i ein av delvurderingane (mappa sjåast som ein delvurdering i sin heilskap), treng berre å framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har stroke i. Ved gjentak av bestådd eksamen må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delane som inngår i vurderinga.

Tillatne hjelpemiddel skriftleg:
LK-06 og kalkulator type A.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3509 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 33/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 67/100 HJELPEMIDD 05.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 33/100 ALLE

Utlevering 26.04.2021

Innlevering 03.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 67/100 A

Utlevering 29.05.2021

Innlevering 29.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU