course-details-portlet

MGLU1507 - Innføring i samfunnsfag Del 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 6 timer G
Mappe 33/100

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 1 gir innføring i samfunnsfagene som kunnskapsområder og skolefag med relevans for undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Innenfor feltet kultur, felleskap og identitet vektlegges grunnleggende sosiologiske begreper, tema og forståelser, med hovedvekt på sosial ulikhet.

Ut fra temaet Norge i en global verden vil det gis en grunnleggende innføring i geografiske tema og forståelser med spesielt fokus på klima, regionalgeografi, befolkning og nord/sør-relasjoner.

I emnet trekkes det opp noen grunnlinjer i verdenshistorien, samisk historie og historiedidaktikken.

Innføring i skolefaget omfatter skolefagets formål, verdimandat og læreplan.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene kultur, felleskap og identitet.
 • Ervervet bred kunnskap om geografiske teorier og prosesser temaet Norge i en global verden
 • Har grunnleggende kunnskaper om verdenshistorien, samisk historie og historiedidaktikk
 • Har bred kunnskap om skolefaget samfunnsfags formål, verdimandat og læreplan.

FERDIGHETER

 • Kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre
 • Kan koble grunnleggende innsikter fra fagets temaer til samfunnsfagets didaktiske teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Kan å utvikle og anvende akademiske ferdigheter som kritisk tenking og argumentasjon.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglig spørsmål med utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til ulike perspektiv
 • Har et refleksivt perspektiv på geografisk kunnskap, teorier og sammenhenger om temaet Norge i en global verden.
 • Har innsikter i hovedlinjene i verdenshistorien, samisk historie og grunnleggende kunnskaper om historiedidaktiske teorier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og gruppearbeid med og uten veiledning. Ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på introduksjonsdager til samfunnsfagstudiet
 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Eksamen består av to delvurderinger:

Skoleeksamen på 6 timer. Tillatte hjelpemiddel: Gjeldene læreplan og kalkulator type A.

Mappevurdering, som inneholder: 1) Samling av individuelle leselogger, 2) Individuell fagtekst over oppgitt tema/problemstilling. Alle deler av mappa må oppfylle minstekravene orientert om ved studiestart for å få karakter.

Begge delvurderingene må bestås for å få karakter i emnet. En student som har strøket i en av delvurderingene trenger bare å framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved gjentak av bestått eksamen må studenten framstille seg til ny vurdering i alle delene som inngår i vurderinga.

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Obligatoriske aktiviteter: Det skal gjennomføres godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter, samt obligatorisk oppmøte på utvalgte deler og introduksjonsøkt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3509 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 67/100 G 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Mappe 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 G 10.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 12
Vår ORD Mappe 33/100

Utlevering
30.05.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU