course-details-portlet

MGLU1506 - Naturfag 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/100 3 dager Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen 51/100 4 timer Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen 49/100 4 timer Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 1 (5-10) emne 1 dekker sentrale områder av naturfaget for 5.-10. trinn og gir kunnskaper innenfor fysikk, kjemi, geologi, biologi, teknologi, matematikk og naturfagdidaktikk. Emnet gir grunnleggende kunnskap i mekanikk, krefter, partikler, periodesystemet, solsystemet, mineraler og bergarter, samt økologi. Emnet gir også innsikt i didaktiske tema som bruk av modeller, praktisk og variert undervisning, hverdagsforestillinger og vurdering i naturfag. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 2 og Naturfag 2. Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om læreplanverket i naturfag for grunnskolen, 5.-10. trinn
 • har kunnskap om praktisk arbeid og variert undervisning i naturfag
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger
 • har kunnskap om formativ vurdering i naturfagundervisning
 • har kunnskap om bruk av modeller i naturfagundervisning
 • har grunnleggende kunnskap om kinematikk, krefter og vekselvirkninger mellom legemer, inkludert elektrisk ladde partikler, og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
 • har kunnskap om sentrale begreper som energibevaring, -overføring og -kvalitet, samt ulike energiformer
 • har grunnleggende kunnskap om solsystemet
 • har kunnskap om bølger, lyd og lys
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har forståelse av periodesystemet og hvordan det har betydning for oppbygning av kjemiske stoffer, bindinger mellom atomer og reaksjoner
 • har grunnleggende kunnskap om vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om økologi og økologiske prosesser

FERDIGHETER

Studenten

 • kan gjennomføre variert praktisk og dialogisk undervisning i naturfag for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan undervise naturfag med bevissthet om elevens hverdagsforestillinger
 • kan bruke og vurdere bruken av ulike modeller og representasjoner i naturfagundervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i fysikk og kjemi, med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan gjennomføre undervisning i teknologi og design med fokus på prosessen ved å designe og lage teknologiske produkter

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter og naturfagets betydning som allmenndannende fag
 • har oversikt over hvilke fagfelt naturfag henter sine kunnskaper fra og kan se sammenhenger mellom disse -kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Litteratur, undervisningsmateriell og andre læringskilder vil gis både på norsk og engelsk. Det forventes at studentene behersker begge språk på et nivå som muliggjør bruk av disse læringskilder. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer. Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet i henhold til emnebeskrivelsen
 • Obligatorisk aktivitet i henhold til embeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav til skriftlig eksamen i fysikk:

1. Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være til stede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.

2. Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra laboratoriearbeid. Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.­ ­­Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav til hjemmeeksamen i kjemi:

1. Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være til stede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.

2. Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra laboratoriearbeid. Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning med 3 delvurderinger:

 • Skriftlig eksamen, Individuell, 4 Timer, Karakter A-F, Teller 51%. Kommentar til vurdering: Eksamen i fysikk Tillatte hjelpemidler: Fagfornyelsen (2020), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller i fysikk uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.
 • Hjemmeeksamen, Individuell, 4 timer, Karakter A-F, Teller 49%. Kommentar til vurdering: Eksamen i kjemi Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt
 • Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biologi (Økosystem 1), Gruppe, Bestått/ikke-bestått. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig og praktisk delvurdering).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51007 7.5 HØST 2017
MGLU3505 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Lærer- og lektorutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 07.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Høst UTS Hjemme-eksamen 49/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU