course-details-portlet

MGLU1506 - Naturfag 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Naturfag 1 (5-10) emne 1 dekker sentrale områder av naturfaget for 5.-10. trinn og gir kunnskaper innenfor fysikk, kjemi, geologi, biologi, teknologi, matematikk og naturfagdidaktikk.

Emnet gir grunnleggende kunnskap i mekanikk, krefter, partikler, periodesystemet, solsystemet, mineraler og bergarter, samt økologi. Emnet gir også innsikt i didaktiske tema som bruk av modeller, praktisk og variert undervisning, hverdagsforestillinger og vurdering i naturfag.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 2 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har kunnskap om læreplanverket i naturfag for grunnskolen, 5.-10. trinn
- har kunnskap om praktisk arbeid og variert undervisning i naturfag
- har kunnskap om hverdagsforestillinger
- har kunnskap om formativ vurdering i naturfagundervisning
- har kunnskap om bruk av modeller i naturfagundervisning
- har grunnleggende kunnskap om kinematikk, krefter og vekselvirkninger mellom legemer, inkludert elektrisk ladde partikler, og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
- har kunnskap om sentrale begreper som energibevaring, -overføring og -kvalitet, samt ulike energiformer
- har grunnleggende kunnskap om solsystemet
- har kunnskap om bølger, lyd og lys
- har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
- har forståelse av periodesystemet og hvordan det har betydning for oppbygning av kjemiske stoffer, bindinger mellom atomer og reaksjoner
- har grunnleggende kunnskap om vanlige norske mineraler og bergarter
- har kunnskap om økologi og økologiske prosesser
 
FERDIGHETER
Kandidaten
- kan gjennomføre variert praktisk og dialogisk undervisning i naturfag for elever på mellom- og ungdomstrinnet
- kan undervise naturfag med bevissthet om elevens hverdagsforestillinger
- kan bruke og vurdere bruken av ulike modeller og representasjoner i naturfagundervisning
- kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i fysikk og kjemi, med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
- kan gjennomføre undervisning i teknologi og design med fokus på prosessen ved å designe og lage teknologiske produkter
 
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-har innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter og naturfagets betydning som allmenndannende fag
- har oversikt over hvilke fagfelt naturfag henter sine kunnskaper fra og kan se sammenhenger mellom disse
-kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

1. Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være til stede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.

2. Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner/praksis og laboratoriearbeid

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning med 2 delvurderinger:
- Skriftlig eksamen, Individuell, 6 Timer, Karakter A-F, Teller 100%.
Kommentar til vurdering: Eksamen i kjemi og fysikk

Tillatte hjelpemidler: Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller i fysikk og kjemi uten notater, tusjmarkeringer tillatt. Bestemt, enkel kalkulator jf. NTNU reglement.

- Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biologi (Økosystem 1), Gruppe, Bestått/ikke-bestått.

Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper.

Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51007 7.5 01.09.2017
MGLU3505 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 29.05.2021

Innlevering 29.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 1/1 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Utøvende aktivitet (2) 0/1 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Kontakt faglærer for faktisk dato.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU