course-details-portlet

MGLU1505 - Engelsk 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 49/100
Hjemmeeksamen 51/100 3 timer A

Faglig innhold

Engelsk 1 emne 1 omfatter engelskundervisning for mellomtrinnet. Emnet gir en innføring i engelsk fagdidaktikk, grammatikk og et variert utvalg av engelskspråklige tekster, både skriftlige og visuelle, for barn, ungdom og voksne.

Utviklingen av egen språkferdighet, litteratur- og tekstkompetanse, og digital kompetanse står sentralt. I tillegg dreier emnet seg om varierte aktiviteter og metoder for engelskopplæringen i grunnskolen. Emnet gir innsikt i relevant forsknings og utviklingsarbeid, samt styringsdokumenter og læremidler i faget.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget på 5.-7.trinn
- har kunnskap om tilegnelse av ordforråd og om grammatiske strukturer i engelsk
- har kunnskap om litteratur og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn og unge
- kjenner forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for engelskfaget på 5.-7. trinn

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke engelsk muntlig og skriftlig funksjonelt og være en god språkmodell for elevene
- kan planlegge og gjennomføre varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
- kan diskutere, muntlig og skriftlig, et utvalg av skjønn- og faglitteratur

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset elever på 5.-7. trinn
- kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge for elevers læring og utvikling
- kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige, litterære og didaktiske kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen.

Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.

Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere.

Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgaver og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
- 1 tekstoppgave
- 1 muntlig presentasjon
- Inntil 8 læringsaktiviteter

Når læringsaktivitetene gjøres i klasserommet er det obligatorisk oppmøte for alle studenter.

Alle obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

VURDERING
- Skriftlig individuell eksamen i grammatikk.
Hjelpemiddel: Én A4-side med egne notater
- Muntlig gruppeeksamen i engelsk fagdidaktikk.
Varighet: 30 minutter, har en forberedelsesdel.

Begge vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet.

Delvurderinger kan tas opp enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51011 15.0 01.09.2017
MGLU1105 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 49/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Hjemme-eksamen 51/100 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 49/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (3) 51/100 A

Utlevering 29.05.2021

Innlevering 29.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) PS! Datoene er generelle. Du vil bli opplyst om individuelt oppmøtetidspunkt på et senere tidspunkt.
  • 2) Exam dates: May 26th-27th. Individual schedules will be published later.
  • 3) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU