course-details-portlet

MGLU1503 - Matematikk 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I Matematikk 1 emne 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5-10, med spesiell vekt på tall og tallforståelse. Dette innebærer blant annet arbeid med utviklingen av tallbegrepet fra heltall til rasjonale og reelle tall, og tilhørende algoritmer for tallregning. Ulike aspekter ved brøk, og sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent og koblingen til proporsjonalitet behandles grundig. Det arbeides også med primtall, delelighet, faktorisering, figurtall, tallfølger og prealgebra.

Matematikkdidaktisk vil en ha hovedfokus på ulike fagsyn og læringssyn i matematikk og hvordan en kan undervise slik at elevene utvikler forståelse i faget. Her vil også bruk av ulike og varierte arbeidsmåter i faget være sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har dybdekunnskap i matematikken elevene arbeider med på trinn 5-10, særlig tallforståelse og tallregning
- har kjennskap til betydningen ulike representasjonsformer har, spesielt innenfor tall og tallregning, og hvilke utfordringer som er knyttet til overganger mellom representasjonsformer
- har kjennskap til ulike teorier for læring i matematikk
- har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
- har kunnskaper om ulike syn og holdninger til matematikkfaget
- har kunnskaper om argumentasjon og bevis, spesielt knyttet til tallære
- har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer
- har kunnskap om matematikkfagets innhold på de ulike trinnene i grunnskolen og i videregående skole og om overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole

Ferdigheter
Kandidaten
- har praktiske ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon i matematikkfaget
- har erfaring med arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og kan arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser og argumentasjon
- har erfaring med å analysere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder
- kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
- har kunnskap om et bredt metoderepertoar for undervisning om tall, tallforståelse og tallregning

Generell kompetanse
Kandidaten
- har kjennskap til matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
- har kjennskap til matematikkfagets rolle innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig
- har kjennskap til matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det vil bli gitt inntil 10 obligatoriske aktiviteter som for eksempel:
- verksted
- fremlegg
- gruppediskusjoner
- praksisoppdrag
- øvinger med tekstskriving og/eller regning
- fagtekst

Semesterplanen vil opplyse om antall og tidspunkt for disse aktivitetene samt hvor mange godkjente som kreves.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurdering:
Individuell skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (LTGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 1-7 med vekt på realfag (LTGLU1-7R)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51014 15.0 01.09.2017
MGLU1103 7.5 01.09.2020
LGU11100 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU