course-details-portlet

MGLU1501 - Norsk 1 (5-10) emne 1: Språk og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Norsk 1, emne 1 for 5.–10. trinn er et innføringsemne i språk og litteratur. Emnet er først og fremst retta mot arbeid på mellomtrinnet med vekt på innføring i språklige og litterære emner, tekstvalg og fagdidaktisk kunnskap. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
- har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
- har bred kunnskap om hva som kjennetegner skriftlige tekster i ulike sjangre og medium
- har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium, for barn, unge og voksne
- har grunnleggende kunnskap om hermeneutikk som teori og metode

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan bruke kunnskap om språk i språkstimulerende arbeid og gjøre rede for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever, med vekt på mellomtrinnet
- kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangre i arbeid med skriftlige tekster i ulike medium
- kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese, skrive og diskutere sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium


GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre rede for elev- og trinntilpassa fagdidaktiske valg
- kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform og arbeid i mindre grupper. Studentene skal gjennom studiet bruke språket aktivt i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, også gjennom kollokviegrupper og gjennom læringsplattforma. Ved siden av de obligatoriske arbeidskravene som er presiserte nedenfor, vil studentene bli møtt med forventninger om aktiv deltakelse i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Deltakelse i for- og etterarbeid knyttet til praksisperioden
- Innlevering av 3 - 5 fagtekster knyttet til arbeid med språk, litteratur og elevtekster.
- Deltakelse i 3 skriveseminar knyttet til innleveringene i emnet
- Deltakelse i 1 seminar knyttet til eksamen

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Individuell skriftlig eksamen. Målform: bokmål.
Gjeldende læreplan i norsk kan brukes som hjelpemiddel under eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51013 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 15.05.2021

Innlevering 15.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU