MGLU1501 - Norsk 1 (5-10) emne 1: Språk og litteratur

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Norsk 1, emne 1 for 5.–10. trinn er et innføringsemne i språk og litteratur. Emnet er først og fremst retta mot arbeid på mellomtrinnet med vekt på innføring i språklige og litterære emner, tekstvalg og fagdidaktisk kunnskap. Emnet legger også vekt på at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
- har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
- har bred kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium
- har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium, for barn, unge og voksne
- har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan bruke kunnskap om språk i språkstimulerende arbeid og gjøre rede for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever, med vekt på mellomtrinnet
- kan bruke kunnskap om hva som kjennetegner ulike tekster og sjangre i arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster i ulike medium
- kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese, skrive og diskutere sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium
- mestrer skriftlig bokmål og nynorsk og kan undervise elever i begge målformer, med kunnskap om den norske språksituasjonen som grunnlag
- kan legge til rette for undervisning som gjør elever på 5. til 10. trinn kjent med samisk språk, litteratur og kultur

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre rede for elev- og trinntilpassa fagdidaktiske valg
- kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet innebærer både fellesforelesninger, undervisning i seminarform og arbeid i mindre grupper. Studentene skal gjennom studiet bruke språket aktivt i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Det er en forutsetning at studentene tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, også gjennom kollokviegrupper og gjennom læringsplattforma. Ved siden av de obligatoriske arbeidskravene som er presiserte nedenfor, vil studentene bli møtt med forventninger om aktiv deltakelse i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
- Deltakelse i for- og etterarbeid knyttet til praksisperioden
- Innlevering av 2–3 fagtekster knyttet til arbeid med språk, litteratur og elevtekster
- Godkjent begrepstest

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet. Kandidater som står i fare for å bli nekta å gå opp til eksamen grunna manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell skriftlig eksamen. Målform: bokmål.
Gjeldende læreplan i norsk kan brukes som hjelpemiddel under eksamen.

Ny/utsett eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav og anbefalt forkunnskap:
Forkunnskapskrav: Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU51013 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00 Datasal 10349 , D8 , D9 , D106
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.