course-details-portlet

MEKT1201 - Mekanikk 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

STATIKK: Statikkens grunnlag. Kraft og moment. Statisk likevekt. Plane fagverk og rammekonstruksjoner. Punktlast og fordelt last. Statisk bestemthet. Aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment.

FASTHETSLÆRE: Arealsenter og arealmoment. Spenning, tøyning og elastisitet. Normalspenning og skjærspenning. Bjelkedeformasjoner. Torsjon av sirkulære tverrsnitt.

Læringsutbytte

Faget skal danne et grunnlag for mer detaljerte og komplekse problemstillinger og beregninger i det videre studieløpet. Emnet bidrar i studieprogrammets D-streng, dvs. digitalisering/digital kompetanse gjennom bruk av aktuell beregningsprogramvare i forbindelse med obligatoriske aktiviteter.

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • kunne gjøre rede for hvordan krefter og belastninger virker på konstruksjoner og hva som skjer inne i en belastet konstruksjon
 • ha god kjennskap til den grunnleggende sammenhengen mellom statikk og fasthetslære
 • kunne beregne arealsenter og andre relevante tverrsnittsparametre
 • ha god kjennskap til definisjonen av spenning og tøyning
 • ha god kjennskap til lineær bjelketeori (Euler-Bernoulli) og vite hvordan den kan anvendes i praktiske situasjoner
 • ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • anvende sin kunnskap i mekanikk på enkle praktiske oppgaver
 • beregne reaksjonskrefter og leddkrefter i enkle fagverk og rammekonstruksjoner ved ulike lastpåkjenninger
 • beregne, skissere og tolke diagrammer for aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment i enkle konstruksjoner
 • beregne normalspenninger i ulike snitt av konstruksjonselementer
 • beregne skjærspenninger og -tøyninger som følge av torsjon på sirkulære tverrsnitt
 • bruke digitale verktøy for beregninger

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • ha kjennskap til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne forklare hvor godt elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses ved hjelp av forenklede matematiske modeller av konstruksjonen
 • ha en god forståelse av sammenhengen mellom den grunnleggende teorien og den praktiske anvendelsen av faget
 • gjennom statikk og fasthetslæren ha god kjennskap til grunnleggende prinsipper innenfor likevekt og elastisitet
 • ha grunnleggende konstruksjonsforståelse for mer avansert styrkeberegning i senere årskurs
 • ha tilegnet seg forståelse for grunnleggende problemstillinger innen statikk og fasthetslære og kunne formidle disse til andre innen eget fagfelt
 • ha forståelse av sammenhengen mellom ytre påkjenninger på en konstruksjon og konstruksjonens materialegenskaper
 • ved bruk av fysisk innsikt kunne analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet
 • kunne anvende et grunnleggende relevant begreps- og formelapparat

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning og dataøvinger med veiledning, laboratorieøving. 2/3 av regneøvingene og 2/3 av dataøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Laboratorieøvingen er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen i august. Skriftlig eksamen kan omgjøres til muntlig etter vurdering fra faglærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

 • Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk - Del 1: Likevektslære.
 • Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk - Del 2: Fasthetslære.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MEKT1101 7.5 HØST 2023
TKT4116 7.5 HØST 2023
TKT4118 7.5 HØST 2023
TKT4126 5.0 HØST 2023
MEKT1001 7.5 HØST 2023
MEKA1001 7.5 HØST 2023
MEKG1001 7.5 HØST 2023
MEKG1001F 7.5 HØST 2023
MEKA1101 7.5 HØST 2023
MEKG1101 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Maskinkonstruksjon
 • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 150
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU