course-details-portlet

MDV6421 - Miljøterapeutisk arbeid – organisering, strukturer og kontekster

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet presenter og diskuterer hvordan ulike miljøfaktorer som organisering og lovverk påvirker miljøterapeutisk arbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Emnet legger særlig fokus på miljøfaktorer som kan ha betydning for ivaretakelse av brukerrettigheter og selvbestemmelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne: 

  • ha inngående kunnskap om hvordan organisasjoners strukturer har betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • ha inngående kunnskap om hvordan juridiske reguleringer påvirker handlingsrommet for miljøterapeutisk arbeid, med særlig fokus på brukerrettigheter som selvbestemmelse, samtykke og medvirkning.
  • ha avansert kunnskap om samspillet mellom miljøterapeutisk arbeid og ulike miljøfaktorer som yrkesetikk, politiske beslutninger og faglige perspektiver og teorier.

Ferdighet

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til hvordan organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre miljøfaktorer kan ha betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • analysere eksiterende teorier om hvordan brukerrettigheter og selvbestemmelse kan ivaretas i miljøterapeutisk arbeid.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne:  

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre miljøfaktorer sin betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre miljøfaktorer sin betydning i miljøterapeutisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur på et nordisk språk eller engelsk vil bli brukt.

Deltakelse i seminar er en obligatorisk aktivitet. Deltakelse innebærer her både gjennomføring av forberedelser individuelt og/eller i gruppe, samt tilstedeværelse og aktiv deltakelse på selve seminardagen.

Undervisningen gis i samlinger i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen med bokstavkarakterer A-F. Alle hjelpemidler er tillatt.

Obiligatorisk aktivitet (seminar), eventuelt kompensatorisk arbeidskrav, må være godkjent som bestått for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk fordypningsemne innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet. Det er plass til 15 studenter på emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.11.2022

Innlevering
06.12.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU