course-details-portlet

MDV6421 - Organisering og rammebetingelser i miljøterapeutisk arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet presenter og diskuterer hvordan ulike rammebetingelser som organisering og lovverk påvirker miljøterapeutisk arbeid innenfor helse- og omsorgstjenestene. Emnet legger særlig fokus på rammebetingelser som kan ha betydning for ivaretakelse av brukerrettigheter og selvbestemmelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne: 

  • ha inngående kunnskap om hvordan organisasjoners strukturer har betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • ha inngående kunnskap om hvordan juridiske reguleringer påvirker handlingsrommet for miljøterapeutisk arbeid, med særlig fokus på selvbestemmelse og brukerrettigheter som samtykke og medvirkning.
  • ha avansert kunnskap om samspillet mellom miljøterapeutisk arbeid og ulike rammebetingelser som yrkesetikk, politiske beslutninger og faglige perspektiver og teorier.

Ferdighet

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til hvordan organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser kan ha betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • analysere hvordan organisasjoners strukturer kan legge til rette for brukerrettigheter og selvbestemmelse i miljøterapeutisk arbeid.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført og bestått emne MDV6421 skal studenten kunne:  

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser sin betydning for miljøterapeutisk arbeid.
  • kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til organisatoriske forhold, juridiske bestemmelser og andre rammebetingelser sin betydning i miljøterapeutisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur på et nordisk språk eller engelsk vil bli brukt.

Deltakelse i seminar er en obligatorisk aktivitet. Deltakelse innebærer her både gjennomføring av forberedelser individuelt og/eller i gruppe, samt tilstedeværelse og aktiv deltakelse på selve seminardagen.

Undervisningen gis i samlinger i løpet av semesteret.

Det er plass til 15 studenter på emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminar

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig semesteroppgave med bokstavkarakterer A-F. Alle hjelpemidler er tillatt.

Obiligatorisk aktivitet (seminar), eventuelt kompensatorisk arbeidskrav, må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til Master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk fordypningsemne innenfor Master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved Master i psykisk helse.Dersom det er ledige plasser kan andre søkere med relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp på tilsvarende emne IPH6421 etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6421 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
19.11.2024

Innlevering
03.12.2024


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU