course-details-portlet

MDV6421 - Miljøterapeutisk arbeid – organisering, strukturer og kontekster

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet skal gi bred kunnskap om organisering av og strukturer ved miljøterapeutisk arbeid, i ulike kontekster/virksomheter som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og barnevern. Emnet vil gi kunnskap om hvordan miljøfaktorer i og ved organisasjoner og kontekster, som ledelse, fagideologi og organisasjonskultur, påvirker muligheter og begrensninger for miljøterapeutisk arbeid.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha kunnskap beskrevet som følger:
1)Inngående kunnskap om organisasjoners og konteksters strukturer og betydning for det miljøterapeutiske arbeidet i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og barnevern
2)Kunnskap om juridisk grunnlag for de ulike miljøterapeutiske tjenester og fagområder, og kunnskap om anvendelsen av dette grunnlaget.
3)Avansert kunnskap om sammenhenger mellom miljøfaktorer som ledelse, faglig ideologi, organisasjonskultur og organisering av miljøterapeutisk virksomhet

Etter avsluttet emne skal studenten ferdigheter som setter studenten i stand til å kunne:
1)analysere faglige kjennetegn ved miljøterapeutiske organisasjoner
2)analysere og forholde seg kritisk til organisatoriske rammebetingelser og strukturer og sentrale juridiske bestemmelsers betydning for miljøterapeutisk arbeid
3)analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger relatert til ressurser og begrensninger innen miljøterapeutisk arbeid
4)analysere og forholde seg kritisk til faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer ved organisering og strukturer i ulike miljøterapeutiske kontekster.


Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende generelle kompetanse:
1)kunne analysere betydningen av organisatoriske strukturer og sammenhengen mellom disse og utformingen av det miljøterapeutiske arbeidet
2)kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å kritisk vurdere, diskutere og analysere betydningen av strukturelle, materielle, faglige og verdimessige forhold for miljøterapeutisk arbeid i ulike kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i samlinger i løpet av ett semester. Undervisningen består av forelesninger, seminar og individuelt arbeid. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på et nordisk språk eller engelsk vil bli tatt i bruk..

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse på seminar.
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen Bokstavkarakterer. Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse. Emnet er obligatorisk fordypningsemne innenfor master i psykisk helse, studieretning miljøterapeutisk arbeid, og valgemne for andre studenter ved master i psykisk helse. Dersom det er ledig plass kan andre søkere som kvalifiserer for opptak til master i psykisk helse få plass på emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU