course-details-portlet

MDV6406 - Samfunn, deltakelse og psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet fokuserer på ulike tjenester som støtter brukernes egne ressurser, og utviklingen av disse. Emnet belyser, analyserer og problematiserer tjenestenes innhold og utforming, sett i sammenheng med brukeres deltakelse. I tillegg belyser emnet hvordan deltakelse i samfunn, kultur og hverdagsliv kan bidra til å utvide og utvikle fagområdet og profesjonsutøvelsen innen psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha:
-inngående kunnskap om forholdet mellom psykisk helse og samfunns- og tjenesteutvikling.
-inngående kunnskap om brukerperspektivet og brukeres deltakelse innen feltet psykisk helsearbeid.
-god innsikt i tverrprofesjonelt arbeid og tjenesteutvikling innenfor feltet psykisk helsearbeid.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
-analysere ulike tjenestemodeller og teorier innenfor ulike samfunnsområder der utvikling og brukerdeltakelse er sentralt.
-kritisk vurdere forholdet mellom perspektiver på psykisk helsearbeid og utvikling av tjenester.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende relevant kunnskap om psykisk helsearbeid og helsetjeneste slik den utøves i dag, og kritisk vurdere utviklingen framover. Studenten skal kunne bidra til nytenkning og innovasjon, og kritisk analysere hvordan de ulike tjenestene og brukere som samfunnsdeltakere møtes.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Mer om vurdering

Skriftlig individuell hjemmeeksamen – varighet 1 uke. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Grunnemner i master i psykisk helse MDV6401 «
Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid
» og MDV6402 «Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid» og MDV6400 «Psykisk helse – en introduksjon».

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.03.2021

Innlevering 25.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU