course-details-portlet

MDV6406 - Samfunn, deltakelse og psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

MDV6406 fokuserer på ulike tjenester som støtter brukernes egne ressurser. Emnet har fokus på brukerperspektivet og betydning av brukermedvirkning for psykisk helse og for tjenesteforbedring. I tillegg belyser og problematiserer emnet tjenestenes innhold og utforming, sett i sammenheng med brukeres deltakelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om hvordan psykisk helsearbeid er organisert i det norske samfunnet, og hvordan dette kan hemme eller fremme sosial deltagelse, bedring og medvirkning for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • ha inngående kunnskap om brukerperspektivet, erfaringskompetanse og brukermedvirkning innen feltet psykisk helsearbeid.
 • ha inngående kunnskap om betydning av tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser
 • ha inngående kunnskap om betydning av tverrprofesjonelt arbeid, og samarbeid med nettverk, pårørende og brukerorganisasjoner innenfor psykisk helsearbeid

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til forhold på system-, individ og samfunnsnivå som kan hemme eller fremme sosial deltagelse, bedring og medvirkning for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike tjenestemodeller og teorier innenfor brukermedvirkning både på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • bruke relevante metoder for samhandling med samarbeidspartnere, pasientens nettverk og familie.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til tjenesteinnovasjon innenfor psykisk helsearbeid.
 • bidra til nytenkning og innovasjon, i samarbeid med pasient, bruker, samarbeidspartnere for å forbedre tjenestetilbudet innen feltet psykisk helsearbeid.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for tverrfaglig samarbeid og involvering av pasienter, brukerrepresentanter, pårørende og nettverk på individ og gruppenivå.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatoriske aktiviteter: Ingen.

Undervisningsspråk vil hovedsakelig være norsk, litteratur vil være på engelsk og norsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Mer om vurdering

Skriftlig individuell hjemmeeksamen varighet 1 uke. Bokstavkarakterer.

Utsatt eksamen avvikles som skriftlig hjemmeeksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6426 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.04.2024

Innlevering
11.04.2024


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU