course-details-portlet

MDV6406 - Samfunn, deltakelse og psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

MDV6406 fokuserer på ulike tjenester som støtter brukernes egne ressurser. Emnet har fokus på brukerperspektivet og betydning av brukermedvirkning for psykisk helse og for tjenesteforbedring. I tillegg belyser og problematiserer emnet tjenestenes innhold og utforming, sett i sammenheng med brukeres deltakelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om hvordan psykisk helsearbeid er organisert i det norske samfunnet, og hvordan dette kan hemme eller fremme sosial deltagelse, bedring og medvirkning for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • ha inngående kunnskap om brukerperspektivet, erfaringskompetanse og brukermedvirkning innen feltet psykisk helsearbeid.
 • ha inngående kunnskap om betydning av tjenesteforbedring og innovasjonsprosesser
 • ha inngående kunnskap om betydning av tverrprofesjonelt arbeid, og samarbeid med nettverk, pårørende og brukerorganisasjoner innenfor psykisk helsearbeid

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til forhold på system-, individ og samfunnsnivå som kan hemme eller fremme sosial deltagelse, bedring og medvirkning for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike tjenestemodeller og teorier innenfor brukermedvirkning både på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • bruke relevante metoder for samhandling med samarbeidspartnere, pasientens nettverk og familie.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått MDV6406 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til tjenesteinnovasjon innenfor psykisk helsearbeid.
 • bidra til nytenkning og innovasjon, i samarbeid med pasient, bruker, samarbeidspartnere for å forbedre tjenestetilbudet innen feltet psykisk helsearbeid.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for tverrfaglig samarbeid og involvering av pasienter, brukerrepresentanter, pårørende og nettverk på individ og gruppenivå.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Obligatoriske aktiviteter: Ingen.

Undervisningsspråk vil hovedsakelig være norsk, litteratur vil være på engelsk og norsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Mer om vurdering

Skriftlig individuell hjemmeeksamen varighet 1 uke. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
16.03.2023

Innlevering
23.03.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU