course-details-portlet

MDV6405 - Hverdagsaktiviteter og psykisk helsearbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet fokuserer på betydningen av aktivitet i menneskers hverdag og tar opp aktivitet som ressurs i hverdagen, samt hvordan kunnskapsfeltet kan bidra til å utvide og utvikle forebyggende og helsefremmende tiltak. Emnet har fokus på hva mennesker gjør, hvorfor de gjør det de gjør, og hvordan aktiviter kan være en ressurs for psykisk helse og psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter avsluttet emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap innenfor aktivitetsvitenskap med fokus på hverdagsliv.
  • kunne gjøre kritiske vurderinger knyttet til hvordan hverdagsaktiviteter bidrar innen psykisk helsearbeid.

Ferdigheter Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

  • analysere relevant teori innenfor aktivitetsvitenskap med fokus på hverdagsliv.
  • foreta faglige resonnementer i forhold til aktivitetsutfordringer som unge, voksne og eldre personer erfarer innenfor områdene hverdagsliv, psykisk helse og deltakelse.

Generell kompetanse Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

  • gjøre selvstendige analyser i forhold til de aktivitetsutfordringer som mennesker erfarer i hverdagen.
  • analysere og formidle nyskapende bidrag til den enkeltes og samfunnets forståelse av forholdet mellom aktivitet, psykisk helse og deltakelse og hvordan dette forholdet kan påvirkes.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og egenstudier. Undervises i samlinger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykiskhelsearbeid ved NTNU Trondheim. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Det er plass til 25 studenter på emnet. Ved mindre enn 12 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Kursmateriell

Pensum publiseres i læringsplattformen Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4010 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU