course-details-portlet

MDV6227 - Sped- og småbarns psykiske helse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi inngående kunnskap i viktige faktorer for utvikling av psykisk helse hos sped- og småbarn på individ-, relasjonelt- og systemnivå, sett i et transaksjonsperspektiv. Den diagnostiske klassifiseringen av psykisk helse og utviklingsforstyrrelser i sped- og småbarnsalderen (DC:0-5) vil være en overordnet modell for undervisningen, med særlig henblikk på forståelse av kartlegging og mulige tiltak overfor denne aldersgruppen. Det vil bli gitt undervisning i forhold knyttet til sped- og småbarn og deres nærmeste relasjoner med tema som:

 • Psykisk helse i svangerskapet
 • Somatisk sykdom
 • Sanse-motoriske vansker
 • Tilknytning, samspill og omsorg
 • Barn eksponert for rus, neglisjering og mishandling
 • Kulturelle forhold
 • Barnehagen som beskyttende faktor

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6227 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om hvordan relasjoner tidlig i livet kan virke inn på utvikling og psykisk helse, og om tilknytningens relevans for sosio-emosjonell utvikling
 • ha inngående kunnskap om hvordan ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer kan påvirke sped- og småbarnets utvikling
 • ha inngående kunnskap om sped- og småbarnet i familien og andre kontekster
 • anvende kunnskapen til å analysere faglige problemstillinger relatert til sped- og småbarns utvikling, og ha oversikt over hvilke tiltak og intervensjoner som egner seg best på ulike tjenestenivå

Ferdigheter

Etter fullført og bestått MDV6227 skal kandidaten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å identifisere ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer i barnets omsorgssituasjon
 • bruke kunnskapen til å vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning (kasus)

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått MDV6227 skal kandidaten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om sped- og småbarns psykiske helse i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og emneoppgave, som presenteres i plenum.

Emnet er samlingsbasert.

Det er 30 studieplasser på emnet, studenter på master i psykisk helse vil bli prioritert. Ved mindre enn 15 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Et godkjent kasusframlegg av gruppe
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MDEVU eller MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteratur oppgis ved studiestart på læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6260 2.5 HØST 2023
IPH6227 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
16.11.2023

Innlevering
17.11.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU