course-details-portlet

MDV6225 - Modul 1: Ungdomskultur og rusforebygging

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene økt forståelse for det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til ungdomskultur og identitesutvikling. Herunder faktakunnskap om rusmiddelbruk, omfang og skadevirkninger av alkohol og illegale rusmidler. Studentene vil få kunnskap om risiko og beskyttelsesfaktorer som kan innvirke på ungdommenes bruk av rus, trender i bruk og forebyggingsprogram som finnes. Studentene vil få introduksjon til sentrale tiltak som motiverende intervju og kognitiv atfersterapi, samt ferdigheter i å bruke funksjonsanalyse og bygging av mestringstillit som metode. Studentene vil også få kunnskap om antidoping arbeid opp i mot ungdom og utvikle ferdigheter innenfor akademisk skriving.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått MDV6225 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap innenfor fagområdet på utviklingstemaer knyttet til ungdomsalder og utvikling
 • ha inngående kunnskap om biopsykososial teori til ruslidelser, og om det komplekse samspillet mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer knyttet til ungdom i et forebyggende perspektiv
 • ha avansert kunnskap om ulike rusmidler, utbredelse, symptomer ved bruk, skadevirkninger og abstinenser og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i rusfeltets historie og plass i det moderne samfunn
 • ha avansert kunnskap om risiko- og beskyttende faktorer som kan anvendes i intervensjonsplanlegging

Ferdigheter:

Etter fullført og bstått MDV6225 skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for å kunne avdekke og vurdere risiko- og beskyttende faktorer
 • bruke relevante metoder på en selvstendig måte gjennom å forstå bruken av Funksjonsanalyse og BAM-metoden i møte med ungdom
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning for forebyggende arbeid og tidlig intervensjon overfor ungdom
 • bruke relevante metoder for å avdekke behov og imøtekomme disse på ulike nivå med ulik intensitet, vurdere hvilket nivå man skal ligge på i forebyggingsperspektiv før overgang til hjelpetiltak
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6225 skal studenten kunne:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger gjennom å avdekke, begrunne og dokumentere behov for tiltak til ungdom (i generell populasjon og risikoutsatt ungdom) for å tidlig intervenere på rus, og dopingbruk
 • anvende sine kunnskaper, herunder reflektere og begrunne forståelsen med utgangspunkt i egen praksis
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekt
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten i et forebyggende perspektiv
 • bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser hvor rus og innvirkning på rusbruk kan sees i kraft av ulike drivere i samfunnet i et forebyggende perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: forelesninger, gruppearbeid og veiledning.

2 samlinger a to dager ved NTNU Trondheim med undervisning og gruppeoppgaver.

1 digital samling på Teams med undervsining.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MDEVU eller MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6225 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
16.11.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU