course-details-portlet

MDV6224 - Autismespekterdiagnoser - tiltak og intervensjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

I dette emnet vil studentene kunne få inngående kunnskap om aktuelle tiltak og intervensjoner som kan benyttes i arbeid med personer med autismespekterforstyrrelser. I emnet får studentene mulighet til fordyping i det teoretiske grunnlaget for aktuell metodikk, tiltak og intervensjoner, og praktisk erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av et tiltak/ en intervensjon knytta til egen praksis. Det er lagt opp til studentaktiv kunnskapsdeling og samarbeid.

Emnet bygger videre på teoriemnet nevroutviklingsforstyrrelser med fordyping i autisme. (MDV6255), (fra 2023 MDV6222 Nevroutviklingsforstyrrelser og/ eller MDV 6223Autismeemnet)

Det vil bli gitt en innføring i:

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teoretisk forankring for ulik metodikk, tiltak og intervensjoner
 • Kartlegging og målvalg
 • Planlegging og gjennomføring
 • Evaluering

Studentene skal velge en case eller problemstilling knytta til egen praksis og autismespekterforstyrrelser, og planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon/tiltak. Studentene skal gjøre rede for valg av intervensjon, teoretiske grunnlag/ forankring for tiltaket, kartlegge og gjøre målvalg, planlegge, gjennomføre og evaluere sitt tiltak i egen praksis.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått MDV6224 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • ha inngående kunnskap om ulike metoder, tiltak og intervensjoner på fagområdet
 • ha inngående kunnskap om teoretiske grunnlag for ulik metodikk, tiltak og intervensjoner
 • ha inngående kunnskap om kartlegging, mål og målvalg, planlegging av intervensjoner og tiltak, i tillgg til gjennomføring av tiltak
 • ha inngående kunnskap om evaluering av tiltak og intervensjoner

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6224 skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder for kartlegging, mål og målvalg, planlegging av tiltak og intervensjoner og gjennomføring av tiltak
 • bruke relevante metoder for evaluering av tiltak og intervensjoner

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6224 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kunnskapsbasert praksis
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om metodikk, tiltak og intervensjoner aktuelle i arbeide med personer med nevroutviklingsfortyrrelser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og sette eget arbeid i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning 3 samlinger a to dager, fysisk oppmøte

Læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Egenstudier
 • Arbeid med eget prosjekt
 • Anbefalt litteratur

Det er plass til 40 studenter på emnet. Ved færre enn 10 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte 80 %
 • Emneoppgave

Mer om vurdering

Eksamen er en hjemmeeksamen i form av en prosjektrapport basert på arbeidet som er gjort med planlegging av intervensjon og tiltak i egen praksis.

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MDEVU eller MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur ca 750 sider vil publiseres på læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6257 2.5 HØST 2022
IPH6224 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
05.06.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU