course-details-portlet

MDV6222 - Nevroutviklingstilstander

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Nevroutviklingsforstyrrelser, eller hjernefunksjonsforstyrrelser, er det vide begrepet som benyttes om avvik fra normal utvikling som knyttes til den biologiske utviklingsprosessen i hjernen. Etter gjennomført og bestått emne vil studentene ha inngående kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autisme, Tourettes syndrom og intellektuell funksjonsnedsettelse.

Emnet er et teoretisk emne, hvor forståelse, gjennkjenning og kunnskap om de ulike nevroutviklingsforstyrrelsene er hovedfokus. Sentralt er livsløpsperspektiv, alvorlighetsgrad av kjernesymptomene og assosierte vansker. Emnet gir noe overordna kjennskap til utredning og diagnostikk, tiltak og behandling vil bli kort presentert.

Aktuelle tema:

 • kjernesymptomer
 • kjennetegn
 • forekomst
 • årsak
 • utviklingsforløp
 • komorbiditet
 • gjenkjenning
 • forståelse

Det er plass til 40 studenter på emnet. Ved færre enn 10 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter fullført og bestått MDV6222 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser; årsaker, forekomst og kjennetegn
 • ha inngående kunnskap om symptombilde, diagnosekriterier, funksjonsvansker
 • ha inngående kunnskap om tidlig identifikasjon
 • ha inngående kunnskap om hverdagsutfordringer; som eksekutive vansker, sårbarheter og tilpasningsvansker.
 • ha inngående kunnskap om psykiske vansker og tilleggslidelser (komorbiditet)
 • ha inngående kunnskap om brukererfaring og foreldreerfaringer

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått MDV6222 skal studenten kunne:

 • bruke relevante metoder for å gjenkjenne symptombildet, diagnosene og funksjonsvansker
 • bruke relevante metoder for å forstå utfordringer og vurdere behov for tiltak
 • bruke relevante metoder for å gjenkjenne symptomer på psykiske vansker og tilleggslidelser

Generell kompetanse:

Etter fullført og bstått MDV6222 skal studenten kunne:

 • analysere relevante faglige problemstillinger for nevroutviklingsforstyrrelser og tilgrensende tilstander
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om mennesker med nevroutviklingsforstyrrelser, både med tanke på symptombildet, kjennetegn, årsaker, diagnostikk og utredning.
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner på fagområdet
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og sette eget arbeid i en større sammenheng og kunne bidra til helhetlig og langsiktig planlegging for personer med nevroutviklingsforstyrrelser.

Læringsformer og aktiviteter

Digital synkron undervisning

Læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Egenstudier, emneoppgave og anbefalt litteratur
 • Emnet gjennomføres med synkrone online samlinger
 • 5-6 samlingsdager

Det er plass til 40 studenter på emnet. Ved færre enn 10 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte 80 %
 • Emneoppgave

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 2 dager. 80 % oppmøte og et arbeidskrav (emneoppgave) være bestått for å kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur ca 750 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6255 2.5 HØST 2022
IPH6222 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
11.10.2023

Innlevering
13.10.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
29.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU