course-details-portlet

MDV6210 - Forebyggende familieintervensjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir deg forutsetninger for å ta i bruk manualbaserte semistrukturerte metoder for forebygging og helsefremming i familier hvor foreldre er belastet av hendelser, foreldreproblemer eller familieproblemer. Metoden er opprinnelig utviklet og effektevaluert med tanke på familier med psykiske vansker, men er også egnet for annen akutt sykdom og funksjonshemning, rus, kriminalitet (fengselssoning), flyktningebakgrunn, krigstjeneste, nærmiljøkonflikter og negativ medieeksponering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha

Kunnskap:
-Teoretisk kunnskap om forebygging, helsefremming og resilience
-Forståelse av familiekonsekvenser av foreldres psykiske problemer og rusproblemer, og barns mestringsmuligheter i en slik livssituasjon
-Forståelse av forutsetningene for intervensjoner i familier

Ferdigheter:
-Ferdigheter i å bruke strukturerte barne- og familiesamtaler i egen daglig praksis

Generell kompetanse:
-Forståelse for og ferdigheter i brukermedvirkning i tjenesteutforming

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, egen praksis og gruppeveiledning, rollespill og litteraturstudier.

Emnet er samlingsbasert.

Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at emnet gjennomføres. Minimum antall studenter: 12. Maksimum antall studenter: 25.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 80 % deltagelse i undervisning
  • Praktisering i 1-2 familier
  • 100 % deltagelse i gruppeveiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU