course-details-portlet

MDV6210 - Forebyggende familieintervensjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir deg forutsetninger for å ta i bruk manualbaserte semistrukturerte metoder for forebygging og helsefremming i familier hvor foreldre er belastet av hendelser, foreldreproblemer eller familieproblemer. Metoden er opprinnelig utviklet og effektevaluert med tanke på familier med psykiske vansker, men er også egnet for annen akutt sykdom og funksjonshemning, rus, kriminalitet (fengselssoning), flyktningebakgrunn, krigstjeneste, nærmiljøkonflikter og negativ medieeksponering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha

Kunnskap:

  • Teoretisk kunnskap om forebygging, helsefremming og resilience
  • Forståelse av familiekonsekvenser av foreldres psykiske problemer og rusproblemer, og barns mestringsmuligheter i en slik livssituasjon
  • Forståelse av forutsetningene for intervensjoner i familier

Ferdigheter:

  • Ferdigheter i å bruke strukturerte barne- og familiesamtaler i egen daglig praksis

Generell kompetanse:

  • Forståelse for og ferdigheter i brukermedvirkning i tjenesteutforming

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, egen praksis og gruppeveiledning, rollespill og litteraturstudier. Emnet er samlingsbasert. Med forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at emnet gjennomføres.

Det er plass til 25 studenter på emnet. Ved mindre enn 12 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 80 % deltagelse i undervisning
  • Praktisering i 1-2 familier
  • 100 % deltagelse i gruppeveiledning

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Alle studenter må fremvise politiattest ved oppstart av emnet.

Kursmateriell

Pensumliste oppgis ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU