course-details-portlet

MDV6201 - Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

 • Vårt biologiske utgangspunkt
 • Barns adaptive utvikling på de ulike utviklingsområder
 • Beskyttelse og risiko
 • Foreldre-barn samspill, regulering og tilknytning
 • Psykisk helse i barnehage og skole
 • Ungdomstidens psykologi

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått MDV6201 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om grunnleggende genetikk og samspillet mellom gener og miljø med tanke på psykisk helse
 • ha avansert kunnskap om overordnede prinsipper for hjernens utvikling fra svangerskap til voksen alder
 • ha avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barns utvikling
 • ha avansert kunnskap om hvordan samspill mellom barnet og nære omsorgspersoner former barns utvikling
 • ha avansert kunnskap om typiske trekk ved barns utvikling i barnehage-, skole- og ungdomsalder
 • ha avansert kunnskap om hvordan fenomenet psykisk helse kommer til uttrykk og varierer med alder
 • ha inngående kunnskap om et avgrenset tema studenten fordyper seg i knyttet til obligatorisk læringsaktivitet.

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Dette innbefatter å skrive en akademisk tekst, søke opp, anvende og referere korrekt til relevant forskningslitteratur og gi en tilstandsbeskrivelse av barn eller ungdom som inkluderer både individ- og systemfaktorer.

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6201 skal studenten kunne:

 • anvende sin kunnskap om barn og unges normalutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, egenaktivitet i gruppe, gruppeoppgave som presenteres i plenum. Emnet er samlingsbasert. Det er 30 studieplasser på emnet, studenter på master i psykisk helse (MPHLS) vil bli prioritert.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte
 • Godkjent gruppeoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteraturliste publiseres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6215 3.8 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
20.10.2022

Innlevering
21.10.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU