course-details-portlet

MDV6201 - Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling 0-23 år i et systemperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

 • Vårt biologiske utgangspunkt
 • Barns adaptive utvikling på de ulike utviklingsområder
 • Beskyttelse og risiko
 • Foreldre-barn samspill, regulering og tilknytning
 • Psykisk helse i barnehage og skole
 • Ungdomstidens psykologi

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått MDV6201 skal studenten kunne:

 • ha avansert kunnskap om grunnleggende genetikk og samspillet mellom gener og miljø med tanke på psykisk helse
 • ha avansert kunnskap om overordnede prinsipper for hjernens utvikling fra svangerskap til voksen alder
 • ha avansert kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barns utvikling
 • ha avansert kunnskap om hvordan samspill mellom barnet og nære omsorgspersoner former barns utvikling
 • ha avansert kunnskap om typiske trekk ved barns utvikling i barnehage-, skole- og ungdomsalder
 • ha avansert kunnskap om hvordan fenomenet psykisk helse kommer til uttrykk og varierer med alder
 • ha inngående kunnskap om et avgrenset tema studenten fordyper seg i knyttet til obligatorisk læringsaktivitet.

Ferdigheter:

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. Dette innbefatter å skrive en akademisk tekst, søke opp, anvende og referere korrekt til relevant forskningslitteratur og gi en tilstandsbeskrivelse av barn eller ungdom som inkluderer både individ- og systemfaktorer.

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått MDV6201 skal studenten kunne:

 • anvende sin kunnskap om barn og unges normalutvikling i sin yrkeshverdag og kjenne til fagområdets sentrale teorier og fagterminologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeaktivitet. Emnet er samlingsbasert. Det er 30 studieplasser på emnet, studenter på master i psykisk helse (MPHLS) vil bli prioritert.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% obligatorisk oppmøte
 • Godkjent individuell oppgave

Mer om vurdering

Studenten må være tatt opp på studieprogrammet MDEVU eller MPHLS for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 påfølgende semester.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ved manglende godkjent obligatorisk aktivitet, kan emneansvarlig etter individuell vurdering gi et arbeidskrav som kan kompensere for manglende obligatorisk aktivitet.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Litteraturliste publiseres ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6215 3.8 HØST 2018
IPH6201 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
19.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU