course-details-portlet

MDV6191 - Masteroppgave i helseinformatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 A , ALLE

Faglig innhold

Nærmere informasjon er gitt i Retningslinjer for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Det anbefales, men kreves ikke, at emnet for MSc-oppgaven velges i samarbeid med arbeidgiver, og relatert til forskning, utvikling, implementasjon, innføring eller undersøkelser knyttet til helseinformatikk på arbeidsplassen.

Læringsutbytte

Kunnskap: En uteksaminert kandidat har:

1. En grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse av konstruksjon og virkemåte for moderne informasjonssystemer, ha kunnskap om begreper, metoder og teknikker som er nødvendige for effektive løsninger i helsesektoren.

2. Dyp kunnskap og forståelse for hvordan særtrekkene ved helsesektoren påvirker innføring, bruk og spredning av informasjonsteknologi

3. Grunnleggende kunnskap om informasjonsteknologiske verktøy og systemer for ulike typer helsearbeidere inkludert klinikere.

4. Omfattende kunnskap om, og praktisk erfaring med metoder, verktøy og teknikker for å analysere behov, spesifisere, konstruere og evaluere interaktive helseinformasjonssystemer.

5. Innsikt i offentlige og politiske planer, strategier og initiativ om målsetting og rolle for informasjonsteknologi i helsesektoren.

6. Grunnleggende kunnskap om relevant lovverk og etiske problemstillinger relatert til utvikling og bruk av informasjon og informasjonsteknologi i helsesektoren.

Ferdigheter: En uteksaminert kandidat har:

1. Velutviklete ferdigheter i å identifisere, definere og analysere sammensatte informasjonsteknologiske problemer og pasient- og brukerbehov og kunne spesifisere, designe, implementere og evaluere datatekniske løsninger.

2. Gode ferdigheter til å fungere som kompetent og krevende kunde i innkjøps-, innførings- og utviklingsprosjekt med informasjonsteknologi i helsesektoren.

3. Grunnleggende ferdigheter til å finne frem til og ha faglige forutsetninger for å benytte seg av eksisterende programvare og rammeverk.

4. Grunnleggende ferdigheter til å bruke tilgjengelige informasjonskilder for å finne forskningsresultater.

Generell kompetanse: En uteksaminert kandidat har:

1. Dyp kompetanse i å kunne kommunisere skriftlig og muntlig om faglige problemstillinger og løsninger både innenfor og utenfor helsesektoren.

2. Velutviklet kompetanse til å kunne samarbeide effektivt med andre og bidra til tverrfaglig samhandling.

3. Grunnleggende kompetanse til å kunne ta faglig lederskap informasjonsteknologiske prosjekt i helsesektoren.

4. Dyp kompetanse til å kunne fornye og omstille seg faglig, herunder kunne utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ. Grunnleggende kompetanse til å kunne forstå informasjonsteknologiens rolle og konsekvenser i helsesektoren.

Læringsformer og aktiviteter

Det arrangeres en samling for masterstudentene i begynnelsen av emnet for å presentere mulige vegledere og oppgaveemner.

Studenter skal som hovedregel ha valgt vegleder og emne innen utgangen av februar.

Institutt for Datateknologi og Informatikk har en database med oversikt over oppgaveforslag og vegledere.

Mer om vurdering

Masteroppgaven bedømmes ut fra det skriftlige arbeidet og en muntlig eksamen. Sensorene setter en foreløpig karakter på masteroppgaven i forkant av muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan benyttes til å justere karakteren på det skriftlige arbeidet med inntil én karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter. Hvis karakteren på det skriftlige arbeidet vurderes til F (ikke bestått), avholdes det ikke muntlig eksamen.

Muntlig eksamen avholdes som hovedregel digitalt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

For å bli tatt opp på masteroppgaven i helseinformatikk, må alle andre kurs i studieprogrammet være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 A , ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A , ALLE

Utlevering
26.01.2024

Innlevering
01.02.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU