course-details-portlet

MDV6125 - Velferdsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på hvordan man kan oppnå kunnskapsbasert praksis, basert på anvendt forskning, erfaringskunnskap og brukermedvirkning. Det legges stor vekt på samarbeid med arbeidslivet. Et viktig element er identifisering av utfordringer og analyse av behov fra ulike aktører innen velferdsteknologifeltet: helse- og velferdstjenester, teknologimiljøer osv. Både personen med behov for velferdsteknologitjenester og pårørende er sentrale i diskusjonen. Emnet knyttes tett opp til behovet for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, der gode teknologiske løsninger kan bidra til et bedre, sunnere og tryggere liv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne kan studenten

 • gjøre rede for, og gi eksempler på begrepet velferdsteknologi
 • fortolke og bruke teori, sentrale modeller og metoder fra fagområdet
 • beskrive og drøfte ulike teknologier som kan anvendes i velferdsteknologi, herunder trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling og pleie
 • gjøre rede for implementeringen av velferdsteknologi i samfunnet, både det som allerede er i bruk i norske kommunene, slik som personlige alarmer og lokaliseringsteknologier, samt de mest innovative løsningene, som kunstig virkelighet (VR) og sosiale roboter teknologier
 • presentere kritisk og forklare sentrale aktørers rolle, sentrale politiske veikart og strategier på området
 • forklare betydningen av brukerperspektivene og helsepersonells utfordringer knyttet til velferdsteknologi innen helse- og velferdstjenestene
 • gjøre rede for etiske problemstillinger og juridiske rammer ved anvendelse av velferdsteknologi
 • forklare egen og andre profesjoners forskjellige tilnærming til velferdsteknologi
 • drøfte betydningen av organisatoriske prosesser i forbindelse med utvikling og innføring av velferdsteknologi
 • forklare hvordan samhandling og tverrfaglig arbeid kan realiseres gjennom velferdsteknologiske løsninger og tjenester.

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten

 • arbeide tverrfaglig med utvikling og innføring av velferdsteknologi
 • identifisere og beskrive de viktigste tekniske og helse-/velferdsmessige forutsetningene for at teknologiske løsninger skal fungere
 • delta i planlegging/aktiviteter i forhold til aktuelle brukergrupper og bistå 1 helse- og velferdstjenesten ved implementering av velferdsteknologi
 • kartlegge behov for ulike typer velferdsteknologi hos bruker
 • bidra i innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene
 • organisere og gjennomføre utvikling av kravspesifikasjoner for velferdsteknologiske løsninger
 • organisere og gjennomføre innførings- og organisasjonsutviklingsprosesser rundt velferdsteknologi

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • drøfte organisasjonsmessige utfordringer og forutsetninger for implementering av velferdsteknologiske løsninger
 • arbeide i tverrfaglige team som spesifiserer, utvikler eller implementerer velferdsteknologi
 • samhandle med brukere/pårørende samt de aktører som jobber med velferdsteknologi
 • lede en arbeidsgruppe som utvikler og gjennomfører prosjekter innen velferdsteknologi
 • fornye og omstille seg faglig og utvikle sin faglige kompetanse på eget initiativ
 • lære opp andre og dele sin egen kunnskap om velferdsteknologi
 • spre kunnskap innen organisasjonene om de ulike velferdsteknologiske løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/øvinger/gruppearbeid.

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen 100/100 2 uker.

80 % oppmøte og deltakelse i gruppearbeid.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke å gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført grad.

Kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Medisinsk teknologi
 • Medisinsk informatikk/datateknikk
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU