course-details-portlet

MDV6125 - Velferdsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på hvordan man kan oppnå kunnskapsbasert praksis, basert på anvendt forskning, erfaringskunnskap og brukermedvirkning. Det legges stor vekt på samarbeid med arbeidslivet. Et viktig element er identifisering av utfordringer og analyse av behov fra ulike aktører innen velferdsteknologifeltet: helse- og velferdstjenester, teknologimiljøer osv. Både personen med behov for velferdsteknologitjenester og pårørende er sentrale i diskusjonen. Emnet knyttes tett opp til behovet for innovasjon i helse- og omsorgstjenestene, der gode teknologiske løsninger kan bidra til et bedre, sunnere og tryggere liv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne kan du
- gjøre rede for, og gi eksempler på begrepet velferdsteknologi
- fortolke og bruke teori, sentrale modeller og metoder fra fagområdet
- beskrive og drøfte ulike teknologier som kan anvendes i velferdsteknologi,
herunder trygghets- og sikkerhetsteknologi, kompensasjons- og
velværeteknologi, teknologi for sosial kontakt og teknologi for behandling
og pleie
- gjøre rede for implementeringen av velferdsteknologi i samfunnet, både
det som allerede er i bruk i norske kommunene, slik som personlige
alarmer og lokaliseringsteknologier, samt de mest innovative løsningene,
som kunstig virkelighet (VR) og sosiale roboter teknologier
- presentere kritisk og forklare sentrale aktørers rolle, sentrale politiske
veikart og strategier på området
- forklare betydningen av brukerperspektivene og helsepersonells
utfordringer knyttet til velferdsteknologi innen helse- og velferdstjenestene
- gjøre rede for etiske problemstillinger og juridiske rammer ved anvendelse
av velferdsteknologi
- forklare egen og andre profesjoners forskjellige tilnærming til
velferdsteknologi
- drøfte betydningen av organisatoriske prosesser i forbindelse med
utvikling og innføring av velferdsteknologi
- forklare hvordan samhandling og tverrfaglig arbeid kan realiseres gjennom
velferdsteknologiske løsninger og tjenester.

Ferdigheter:
Etter fullført emne kan du
- arbeide tverrfaglig med utvikling og innføring av velferdsteknologi
- identifisere og beskrive de viktigste tekniske og helse-/velferdsmessige
forutsetningene for at teknologiske løsninger skal fungere
- delta i planlegging/aktiviteter i forhold til aktuelle brukergrupper og bistå
1
helse- og velferdstjenesten ved implementering av velferdsteknologi
- kartlegge behov for ulike typer velferdsteknologi hos bruker
- bidra i innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenestene
- organisere og gjennomføre utvikling av kravspesifikasjoner for
velferdsteknologiske løsninger
- organisere og gjennomføre innførings- og organisasjonsutviklingsprosesser
rundt velferdsteknologi

Generell kompetanse:
Etter fullført emne kan du
- drøfte organisasjonsmessige utfordringer og forutsetninger for
implementering av velferdsteknologiske løsninger
- arbeide i tverrfaglige team som spesifiserer, utvikler eller implementerer
velferdsteknologi
samhandle med brukere/pårørende samt de aktører som jobber med
velferdsteknologi
- lede en arbeidsgruppe som utvikler og gjennomfører prosjekter innen
velferdsteknologi
- fornye og omstille deg faglig og utvikle sin faglige kompetanse på eget
initiativ.
- lære opp andre og dele din egen kunnskap om velferdsteknologi
- spre kunnskap innen organisasjonene om de ulike velferdsteknologiske
løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave og deltakelse på samlinger.
Semesteroppgaven teller 50% og hjemmeeksamenen teller 50% av den endelige karakteren.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen. 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Kursmateriell

Alseth, Øyvind: Hva lærer norske elever og studenter om velferdsteknologi?
Helsedirektoratet. 2015 (UPUBLISERT)
Aspenes, E.H., Ausen D., Høyland K., Mikalsen M., Steen-Hansen A., Storesund
K., Schølberg I., Svagård I. (2012), Walderhaug S. Velferdsteknologi i
boliger. Muligheter og utfordringer.
Bang-Olsen, C. (2012). Hvordan øke implementeringen og utvikling av
velferdsteknologi gjennom samhandling mellom kommuner og private
virksomheter? Fredrikstad, Masteroppgave i entreprenørskap og innovasjon –
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås 2012.
Devik, S.A., og Hellzén, O. (2012) Velferdsteknologi og hjemmeboende eldre:
hvilke gevinster er oppnådd med velferdsteknologi som
kommunikasjonsstøtte for hjemmeboende eldre i kommunehelsetjenesten?
–og hva kan påvirke utbyttet? : en systematisk litteraturstudie (Vol. 79).
Høgskolen i Nord- Trøndelag
Grønning, Kjersti (2014): Velferdsteknologisatsinga ved HiST, hvor er vi hvor går
vi? (UPUBLISERT)
Helsedirektoratet. Velferdsteknologi – fagrapport om implementering av
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenesten 2013-2030.
Helsedirektoratet. Velferdsteknologi – fagrapport om implementering av
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenesten 2013-2030.
Helsedirektoratet (2012). Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av
velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030.
2
Oslo: Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet (2013). Folkehelsemeldingen: god helse –
felles ansvar. Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet (2012). Morgendagens omsorg. Meld. St. Nr.
29 (2012-2013). Oslo
Helse- og omsorgsdepartementet (2011). Innovasjon i omsorg (NOU2011:11)
Hofmann, B. (2010). Etiske utfordringer med velferdsteknologi. Oslo, Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret
KS. Veikart for velferdsteknologi Moe, H., og Engelstad, F. (2011). Organisering,
omsorg, teknologi. Oslo: University of Oslo, Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi Plan og budsjettdokument ved HiST 2012 kap 4.7
Meld. St. 7 (2014-2015). Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Kunnskapsdepartementet Meld. St 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen.
Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Kunnskapsdepartementet
Meld. St 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Kunnskapsdepartementet
Nakrem, Sigrid; Sigurjónsson, Jóhannes B.. (2017) Velferdsteknologi i praksis.Cappelen
Damm Akademisk. 2017. ISBN 978-82-02-53236-9
Nervik, Toril Johanne Knutshaug; Sørgaard, Jon; Nisja, Ragnhild; Valsø, Signe:
Velferdsteknologisatsingen ved NTNU august 2014 – desember 2016.
Trondheim, NTNU 2016
Nordtug, Bente, Aasan, Helga Marie og Gunn Eva Solum Myren: Implementering
av velferdsteknologi. En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer
erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste? Senter for
omsorgsforskning,/HiNT; Rapportserie nr. 1/2015
Rannestad, Toril, Haugan, Gørill (2014). Helsefremming i
kommunehelsetjenesten. Cappelen Damm akademisk. ISBN:
9788202436582
Rønning, R.., E., Wigelius, et al. (2013) Innovationer i välfärd; möjligheter och
begrânsninger. Stockholm, Liber (s. 3-185)
Plan og budsjettdokument ved HiST 2012 kap 4.7
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-202
Vik, K. (2015). Mens vi venter på eldrebølgen – fra eldreomsorg til aktivitet og
deltakelse. Gyldendal Akademisk.
AAL Forum. http://www.aalforum.eu
Trondheim kommune. Velferdsteknologisatsinga.
https://www.trondheim.kommune.no/velferdsteknologi/
Kommunenes sentralforbund. Velferdsteknologiens ABC.
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/innovasjon/velferdsteknologi/velferds
teknologiens-abc/
Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for ergoterapiutdanningen.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/pla/2006/0002/ddd
/pdfv/269372- rammeplan_for_ergoterapeut_05.pdf
Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for fysioterapiutdanningen.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/pla/2003/0002/dd
d/pdfv/215886- rammeplan_fysio_23.06.04_ny.pdf
Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for sykepleierutdanningen.
3
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplane
r/helse/rammeplan_s ykepleierutdanning_08.pdf

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk informatikk/datateknikk
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering 18.03.2021

Innlevering 19.03.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU