course-details-portlet

MDT4030 - Medisin - semester 2AB

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig skoleeksamen 1/2 6 timer

Faglig innhold

I stadium 2 legges hovedvekten over fra basalfag til kliniske fag, og det første semester i tredje studieår vil være første skikkelige møte med klinikken, selv om det fortsatt er enkelte forelesninger og kurs med mer basalfaglig siktemål. Det er i 2AB at de fleste indremedisinske og kirurgiske fag er samlet.

I løpet av studieåret vil studentene møte kliniske problemstillinger innenfor de indremedisinske fagområdene endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, hjertemedisin og lungemedisin, i tillegg til kliniske problemstillinger innen de kirurgiske fagområdene endokrinkirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi, ortopedi (inkludert skade/akutt), urologi og thoraxkirurgi.

Studentene vil i løpet av studieåret også møte kliniske problemstillinger innen onkologi, geriatri og anestesiologi.

I tilknytning til de ovennevnte kliniske fag gis det undervisning i patologi, mikrobiologi, farmakologi, medisinsk biokjemi, epidemiologi og klinisk beslutningslære, bildediagnostikk, immunologi og transfusjonsmedisin. Det vil bli lagt vekt på å trekke linjene fra basalfag, parakliniske fag og vitenskapelig kompetanse til klinikken.

I tillegg vil det være undervisning i de langsgående trådene «Vitenskapelig kompetanse», «Helsefremming og forebygging» og «Kommunikasjon, pasientkontakt og profesjonalitet» som går fra start til slutt gjennom hele medisinstudiet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsutbyttebeskrivelser som ligger i læringsutbyttedatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

 • Problembasert læring (PBL)
 • Forelesninger
 • Klinikker
 • Seminarer
 • Teambasert læring (TBL)
 • Kurs/øvinger
 • Ferdighetslab
 • Praktisk klinisk undervisning (PKU) på sykehus

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske PBL-møter
 • Timeplanfestet uketjeneste
 • Obligatorisk fremmøte på undervisning, to fulle dager, med tema "tverrfaglig samhandling"

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av følgende tre komponenter.

 1. Obligatoriske PBL-møter
 2. Obligatorisk fremmøte på klinisk undervisning
 3. Obligatorisk fremmøte på undervisning med tema "tverrfaglig samhandling" eller tilsvarende.

Det er tillatt med maksimalt 15 % ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet består av en todelt vurdering.

 1. Skriftlig eksamen, 4 timer
 2. Muntlig eksamen, OSKE

Både del 1) og 2) må være bestått for at eksamen skal være bestått.

Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått andreårseksamen på profesjonsstudiet i medisin (MD4020).

Kursmateriell

Informasjon og læremidler vil finnes på emnets side på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDA4030 60.0 HØST 2023
MD4030 60.0 HØST 2023
MD4031 60.0 HØST 2023
MDL4030 60.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU