MD4051 - Medisin - semester IIIA - hovedoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Semester IIIA er hovedoppgaveterminen og er i sin helhet satt av til hovedoppgaven. Formålet med hovedoppgaven er å videreutvikle en vitenskapelig, problemorientert tenkemåte hos studentene og fremme deres evne til livslang læring. Arbeidet med oppgaven skal gi studentene trening i selvstendig problemløsing og arbeid, trening i kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur og i å formulere klare problemstillinger. Studenten har høsten 4. studieår valgt tema, og gjort avtale med veileder og skrevet protokoll for hovedoppgaven. Oppgaven skal være relevant for medisinsk teori eller praksis i vid forstand. Hovedoppgaven kan være et vitenskapelig arbeid som bygger på eksisterende data eller egne originale observasjoner innen et avgrenset felt.

Læringsutbytte

Se retningslinjer og læringsmål for hovedoppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid med hovedoppgaven under veiledning som omfatter bl.a. problemformulering, litteratursøk, evt. datainnsamling, bearbeiding og analyse, inkludert skriftlig framstilling og kritisk vurdering av oppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 4-års eksamen - medisin (MD4042 og MD4043). Forhåndsgodkjent hovedoppgaveprotokoll

Kursmateriell

For å hjelpe studentene med å velge og formulere en problemstilling er det utarbeidet en hovedoppgavekatalog der fakultetets institutter presenterer mulige temaer og aktuelle veiledere. Fakultetet har også samarbeidsavtale for hovedoppgave med helseforetakene i Helseregion Midt-Norge.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
15.01.2019

Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100 A

Innlevering
15.06.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.