course-details-portlet

MD4020 - Medisin 2. års eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer
Muntlig eksamen 1/2 1 timer

Faglig innhold

Semester IC er bygd opp rundt to hovedblokker; “Bevissthet og følelser" handler først og fremst om nervesystemets oppbygning og funksjon, fra det biokjemiske og mikroskopiske nivå til de mest kompliserte funksjoner som nervesystemet utøver i organismen, i samspill og vekselvirkning med de andre organene og organsystemer. Til dette hovedtemaet hører også studiet av sanser som syn, hørsel og taleorgan. Dessuten blir det gitt en første innføring i utviklingspsykologi og propedeutisk psykiatri, samt undervisning om smerte og tverrfaglig samhandling. “Vekst og utvikling" handler om individets utviklingsfaser, fra unnfangelse/reproduksjonsbiologi, embryologi/fosterutvikling og fødsel, via barne- og ungdomstiden til aldring og død. Som del av dette studeres bekkenorganenes, og særlig genitalias anatomi og fysiologi. Temaet omfatter også genetikk/molekylærgenetikk, og det er også flere forelesninger med diskusjon av medisinsk etiske problemstillinger og dilemma i forbindelse med disse fagområdene.
Semester ID starter med undervisning i mikrobiologi hvor studentene blir introdusert for klassifisering og oppbygging ulike typer mikroorganismer som bakterier og virus, ulike prinsipper for diagnostisering, betydning for patogenese, samt introduksjon til antibiotika og antibiotikaresistens. I immunologi gis en innføring i immunsystemets oppbygning og fysiologi, de ulike delene av immunforsvaret og hvordan immunologiske reaksjoner i visse tilfeller kan føre til utvikling av eller forverring av sykdom. Studentene lærer så om de ulike endokrine organer, de viktigste hormonene og deres biologiske effekter, og innen nyrefysiologi undervises det om hvordan urinen dannes i nyrene, nyrenes regulering av væske- og elektrolyttbalansen, blodvolumet og det arterielle blodtrykk. Deretter undervises det i medisinsk statistikk, klinisk beslutningslære, epidemiologi og kunnskapshåndtering, før det blir undervisning i patologi, der studentene skal få kunnskap om den diagnostiske patologien slik denne fungerer i praksis, og tilegne seg den generelle patologien hva angår årsaker til og mekanismer ved ulike typer endringer i kroppen og beskrivelser av makroskopisk- og mikroskopisk morfologi ved disse endringene. I den siste del av semesteret undervises temaene farmakologi, arbeidsmedisin og toksikologi/miljømedisin. Det studeres sammenhengen mellom ytre kjemiske og fysiske påvirkninger og utvikling av sykdom, samt gis en innføring i farmakologiske prinsipper og hvordan sykdom kan behandles med medikamenter.
Gjennom begge semestrene vil undervisningen være av ulike typer som forelesninger, klinikker, seminar, gruppearbeid og obligatorisk PBL, samt relevante øvinger i form av disseksjon, laboratoriekurs og mikroskopering. I tillegg pågår lege-pasient-kurset med obligatorisk utplassering i allmennpraksis og F-lab, der studentene skal øve på klinisk undersøkelse og pasientkommunikasjon, og gjøre rede for hovedprinsipper ved behandling av noen vanlige lidelser. Lege-pasient-kurset avsluttes med en muntlig-praktisk eksamen midt i semester ID.

Læringsutbytte

Se studiehåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, demonstrasjoner, kurs/øvinger, forelesninger, klinikker, seminarer, ferdighetslab, utplassering hos allmennpraktiker

Obligatoriske aktiviteter

  • Lege/Pasient-kurs
  • Obligatoriske PBL-møter

Mer om vurdering

Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studirett CMED og bestått 1. års eksamen medisin (MD4011)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 27.02.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 01.06.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 1/2 13.08.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU