MD4011 - Medisin 1. års eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer D
Muntlig eksamen 1/2 1 timer

Faglig innhold

Semester IA skal gi studentene en basiskunnskap i basalfagene cellebiologi, biokjemi, genetikk, histologi og embryologi , samt gi en innføring i medisinske grunnbegreper. Semesteret vil gi en første innføring i medisinsk etikk, med gjennomgang av noen grunnleggende begreper, teorier og modeller.

Dette skal være en klinisk integrert medisinsk etikk, som gis som en del av undervisningen i samarbeid med klinikere og i forbindelse med presentasjon av kasuistikker.

Videre vil studenten få en innføring i medisinsk historie og vitenskapsteori, og i spørsmål vedrørende medisin, miljø og samfunn. Studenten får gjennom lege-/pasientkurset og tilstedeværelse i allmennpraksis veiledning i hvordan man samtaler med pasienter med tanke på å klarlegge sykehistorien (anamnese), samt en enkel innføring i klinisk undersøkelse. Dette skal samlet gi grunnlag for mer detaljerte studier av menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi såvel som sykdomsutvikling og behandling av sykdommer i senere semester.

I semester IB, "Bevegelse, sirkulasjon og fordøyelse" skal studentene lære om bevegelsesapparatet og det perifere nervesystem, kretsløp- og åndedrettsorganene, blodet og fordøyelsesorganene. De respektive organsystemer studeres med hensyn på struktur og funksjon og på ulike nivå av organisering, - fra molekyl til celle og vev, organ og organisme. Dessuten diskuteres utvalgte atferds- og miljøedisinske tema med relevans for terminens hovedområder, som f.eks. mekanismer ved belastningslidelser og den helsemessige betydningen av røyking.

I klinikkundervisningen demonstreres sykelige tilstander som særlig skal vise hvordan basalfaglige betraktninger anvendes på kliniske problemstillinger. Studentene får anledning til ytterligere å trene på det å samtale med pasienter, og får prøve seg på enkel undersøkelsesteknikk. Dessuten skal studentene videreutvikle sine evner til gruppesamarbeid, og de skal lære å gi og ta imot kritikk.

Læringsutbytte

Se Studiehåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, demonstrasjoner, kurs, forelesninger, klinikker, seminarer, ferdighetslab, utplassering hos allmennpraktiker

Obligatoriske aktiviteter

  • Utplassering i allmennpraksis
  • Obligatoriske PBL-møter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett til medisinsstudiet (CMED)

Kursmateriell

Se egne terminhefter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MFEL1010 7.5
MFEL3010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen** 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 25.05.2016 09:00 K3 , K4 , K2 , A4
Sommer KONT Muntlig eksamen 1/2
Sommer KONT Skriftlig eksamen 1/2 D 08.08.2016 09:00 H3 Rom 503 , DI41
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Uke 21: 23.05.16 - 27.05.16 23.05.15¿27.05.16 Uke 21
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.