course-details-portlet

MBV3009 - Tilnærminger innen endringsarbeid og utviklingsstøtte

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Barnevernets oppgaver er å bidra til bedre hverdagsliv for barn i krevende livssituasjoner. Innsatsen foregår mens barnet eller den unge bor hjemme, hos fosterforeldre eller på institusjon.

Dette emnet skal fordype endringsarbeid og utviklingsstøtte til barn gjennom å vektlegge kunnskap om psykologiske og sosialpedagogiske teorier som gjelder barns utvikling, samt forskning på dette fagområdet. Emnet skal også gi studentene avansert kunnskap om hvordan de kan bistå barn og barns omsorgspersoner og fagfolk i å skape en trygg oppvekst. Emnet vil rette oppmerksomhet mot etisk praksis i lys av A. Honneths anerkjennelsesteori og vil vektlegge samarbeid med barn, unge og foreldre.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • avansert kunnskap om teorier og forskning som gjelder barn og unges utvikling og hvordan denne kunnskapen legger føringer for arbeid med endringsprosesser og utviklingsstøtte til barn og familier i krevende livssituasjoner.
 • inngående kunnskap om familiebaserte, nettverksinvolverende og miljøterapeutiske metoder i tiltaksarbeid.
 • avansert kunnskap om etisk yrkesutøvelse, relasjonskompetanse, kommunikasjon, medvirkning og samarbeid.
 • avansert kunnskap om barns rettigheter og regler for bruk av tvang i henhold til barn som bor på institusjon.
 • avansert kunnskap om å lede endringsprosesser og utviklingsstøtte i henhold til forsvarlighetskravet.

Ferdigheter - Studenten kan:

 • analysere og dokumentere barns og unges behov og iverksette relevante tiltak.
 • anvende avansert kunnskap om akuttiltak, hjelpetiltak, fosterhjemsarbeid, ettervern og miljøterapi.
 • anvende relevante metoder for å veilede barn og unge i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • arbeide systematisk for å styrke foreldres omsorgskompetanse.
 • anvende relevante metoder for veiledning av foreldre og fosterforeldre etter plassering utenfor hjemmet.
 • analysere, og forholde seg kritisk til, barnevernets rolle og myndighetsutøvelse i endringsarbeid.

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • analysere og kritisk, samt etisk reflektere over hvordan holdninger, språk og kultur påvirker barnevernsfaglig endringsarbeid.
 • anvende kunnskap og ferdigheter for å planlegge og gjennomføre hjelpeinnsats i samarbeid med barn, omsorgspersoner, sosiale nettverk og faginstanser.
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i endringsarbeid og utviklingsstøtte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praksisnært arbeid i læringsgrupper, diskusjoner og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig innlevering I
 • Skriftlig innlevering II

Mer om vurdering

Fire timers skoleeksamen

Obligatorisk arbeidskrav: To individuelle skriftlige innleveringer. Det gis mulighet for oppretting ved manglende godkjenning.

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. I dette emnet er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i fire studieår. Dersom det har gått mer enn fire år fra godkjent obligatorisk aktivitet, må studenten gjennomføre obligatoriske aktiviteter på nytt for å ta eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (MBV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet master i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU