course-details-portlet

MBV3008 - Kommunikasjon og samarbeid med barn og omsorgspersoner i barnevernsfeltet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Barn og deres foreldre har rett til å medvirke i saken sin. Maktforskjeller mellom ansatte i barnevernet, barn og omsorgspersoner, kan virke negativt inn på medvirkning, samarbeidsallianser, kommunikasjon og beslutninger.

I emnet rettes hovedfokus på kommunikasjon med og inkludering av barn og omsorgspersoner. Emnet gir kunnskap om fagpersoners samarbeidsformer, med barn og familier som er i kriser eller lever i vanskelige livssituasjoner. Dette inkluderer innsikt i tillits- og alliansebygging samt konflikthåndtering. Emnet gir avansert kunnskap om samtaler med barn. Kulturbevissthet er en del av alle temaene som inngår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten har:

 • avansert kunnskap om barns utvikling som har relevans for barn som samarbeidspartnere og samtalepartnere.
 • inngående kunnskap om samarbeid, tillits- og relasjonsbygging med barn og omsorgspersoner i kriser, som har utfordrende liv, og de som har traumeerfaring.
 • inngående kunnskap om maktforhold og konflikthåndtering i møte mellom barnet, omsorgspersoner og barnevernet.
 • avansert kunnskap om ulike medvirkningsmodeller, målet med samtalen og ulike samtaleformer.
 • inngående kunnskap om ivaretakelse av barn i ulike typer samtaler.
 • avansert kunnskap om å planlegge og gjennomføre samtaler med barn og omsorgspersoner.

Ferdigheter - Studenten kan:

 • selvstendig anvende relasjonelle ferdigheter til etablering og opprettholdelse av samarbeidsallianser med barn og omsorgspersoner.
 • anvende relevante tilnærminger og metoder og kommunikasjonsverktøy (f.eks. materiell og bruk av tolketjenester) for å gjennomføre barn og omsorgspersoners medvirkning.
 • høy bevissthet om egen samarbeidsstil, etiske vurderinger og maktforhold som påvirker samarbeidet med barn og omsorgspersoner.
 • analysere maktdynamikker og identifisere etiske utfordringer i samarbeid med barn og foreldre i barnevernsfeltet.
 • har innsikt i innovative praksiser.

Generell kompetanse - Studenten kan:

 • analysere og kritisk reflektere over hvordan holdninger, kunnskap, ferdigheter, maktforhold, språk og kultur påvirker samarbeid med barn og omsorgspersoner.
 • arbeide barnevernsfaglig på en reflektert måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, drøftinger, praksisnære arbeidsformer i læringsgrupper og selvstudium.

Mer om vurdering

Semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (MBV)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet master i barnevern ved NTNU.

Kursmateriell

Publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU