course-details-portlet

MB104314 - Marin biologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i ulike marinbiologiske tema. Dette inkluderer en introduksjon til marin vitenskap og forskning, havkjemi, oseanografi og marin geologi, samt en gjennomgang av grunnleggende biologi og systematikk. Emnet vil gi kunnskap om ulike grupper av marine planter og dyr, deres utviklingstrekk, oppbygging og anatomi, samt deres fysiologiske tilpasninger til livet i havet. I hvilken grad ulike dyregrupper utnyttes kommersielt vil også dekkes, samt utfordringer i forhold til bærekraftig høsting av disse ressursene. Studenten vil bli introdusert for ulike biologiske begrep som benyttes som en integrert del av undervisningen. Emnet har størst fokus på norsk marin natur, inklusive artskunnskap om noen av våre mest vanlige evertebrater, fisk og marine pattedyr.

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • har grunnleggende forståelse av havkjemi, oseanografi og marin geologi
 • har kunnskap om grunnleggende biologiske begreper
 • har grunnleggende kunnskap om ulike taksonomiske Rekker og Klasser av marine organismer
 • har kunnskap om anatomi og fysiologi hos utvalgte grupper av marine organismer
 • har kunnskap om livssyklus hos utvalgte marine dyregrupper
 • har en overordnet oversikt over kommersiell utnyttelse av ulike dyregrupper, og hvor bærekraftige disse fiskeriene er
 • kjenner til de viktigste marine alger og dyr i norske farvann (artskunnskap)

Ferdigheter - studenten:

 • kan tilegne seg kunnskap omkring sentrale tema innenfor marinbiologi
 • kan jobbe med biologisk materiale i felt og på laboratorium
 • kan bruke et utvalg vitenskapelige feltinstrument for biologisk prøvetaking
 • kan utføre disseksjon av fisk for å lære om deres anatomi.
 • kan skrive en enkel vitenskapelig rapport

Kompetanse - studenten:

 • har generell kompetanse om livet i havet, og er i stand til å presentere og diskutere marinbiologiske tema, og bærekraftig høsting av marine ressurser.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger inntil 50 timer, 2 laboratorieøvelser og 1-2 dager med feltarbeid/ekskursjoner. Deltakelse på laboratorieøvelser og feltarbeid er obligatorisk. Det forventes at studenten bruker vel 200 timer i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten må ha deltatt på alle obligatoriske aktiviteter, og rapporter fra arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 4 semester (undervisningssemesteret og de tre påfølgende semestrene).

Skriftlig eksamen (100 %)

Ved utsatt eksamen kan eksamensformen endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biomarin innovasjon (298BMI)

Kursmateriell

Castro & Huber: Marine biology, Twelfth edition (McGrawHill Education). ISBN: 978-1-266-15051-4. MHID 1-266-15081-1

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2060 2.0 HØST 2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU