course-details-portlet

MATV3003 - Mattrygghet og kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Lovverk. HACCP. Personalhygiene. Renhold. Vannforsyning. Kjemiske og biologiske kontaminanter i mat og vann. Matforgiftninger. Infeksjonsbiologi. Epidemiologi. Etterforskning av matbårne utbrudd. Kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Sporbarhet og beredskap. Avvik og korrigerende tiltak. Revisjon og dokumentasjon. Sertifisering og akkreditering. Kvalitetskostnader. Kvalitetsforbedring. Miljøhygiene og -ledelse. Internkontroll.

Læringsutbytte

Kunnskap:

K1 Kandidaten har bred kunnskap om biologiske, kjemiske og fysiske kontaminanter i vann, råvarer og prosessert mat, og hvilke faktorer som kan påvirke mattryggheten (lokalt og globalt)

K2 Kandidaten har bred kunnskap om de grunnleggende prinsippene for god produksjonspraksis (grunnforutsetninger) samt innsikt i lovverket som angår mattrygghet

K3 Kandidaten har kunnskap om hvordan etterforskning av mat- og vannbårne utbrudd gjennomføres

K4 Kandidaten har kunnskap om hygieniske barrierer for å sikre trygg drikkevannsforsyning

K5 Kandidaten har bred kunnskap om prinsippene for de sentrale kvalitets- og mattrygghetsstandardene som benyttes i matindustrien (HACCP, ISO 9001, BRC, ISO 22000)

K6 Kandidaten har kunnskap om generell kvalitetsledelse (kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring)

K7 Kandidaten har kunnskap om internkontrollforskriftene IK-MAT og IK-HMS

K8 Kandidaten har kjennskap til ledelsessystemer for kvalitet innen laboratoriedrift (ISO/EN 17025)

K9 Kandidaten har kjennskap til ledelsessystemer for miljø (ISO 14001 og EMAS)

Ferdigheter:

F1 Kandidaten kan bidra konstruktivt ved utarbeidelse og utførelse av kvalitetsplaner, fareanalyse og kvalitetsrevisjoner

F2 Kandidaten kan delta aktivt i bedriftens forbedringsarbeid og beredskapsarbeid

F3 Kandidaten kan utarbeide internkontrollsystemer for bruk i matindustrien

F4 Kandidaten kan utrede og diskutere faglige problemstillinger både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), teoriøvinger (12 t) og gruppearbeid i utbruddsetterforskning (8 t), selvstudium (118 t). Forelesningene om matforgiftning samkjøres med TMAT3001 Matmikrobiologi

Obligatoriske aktiviteter

  • Mattrygghet
  • Kvalitetsledelse
  • Etterforskningslogg

Mer om vurdering

Det er tre obligatoriske arbeidskrav: 1: Teoretisk øving i mattrygghet, 2: Teoretisk øving i kvalitetsledelse, 3: Logg fra utbruddsetterforskning. Alle tre må være bestått for å få vurdering i emnet. Emnet vurderes gjennom en skriftlig semesteroppgave (gruppearbeid).

Ny/utsatt eksamen: Etter avtale med emneansvarlig. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft, NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3003 4.0 HØST 2021
MN304012 4.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
06.12.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU