course-details-portlet

MATV3002 - Matteknologi - kjøtt og fisk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet består av to hovedtema; fisk og kjøtt med tilhørende prosesser. Følgende delemner inngår: råstoffenes egenskaper, grunnleggende foredlingsteknikker, produksjonsteknologi, industriell produksjon, prosesslinjer, emballering og deklarering, konservering og lagring, produktkunnskap, produktkvalitet, og bærekraftig prosessering av mat

Læringsutbytte

- K1: Kandidaten har bred kunnskap om råstoffene fisk og kjøtt - K2: Kandidaten har kunnskap om autolytisk- og mikrobiologisk nedbrytning av muskelmat - K3: Kandidaten har bred kunnskap om primær- og sekundærprosessering av muskelmat - K4: Kandidaten har bred kunnskap om produktkvalitet, samt forståelse av hvordan råstoffets behandling påvirker sluttproduktets kvalitet - K5: Kandidaten har kunnskap om hvordan behandling av råstoffet og prosesseringsbetingelser kan optimaliseres for å senke sluttproduktenes miljøbelastning

- F1: Kandidaten har praktisk erfaring med industrirelevant produksjon av kjøtt- og fiskeprodukter - F2: Kandidaten har praktisk erfaring med kvalitetsanalyser av råstoff og ferdig prosesserte produkter - F3: Kandidaten har evne til å finne, lese og forstå relevant faglitteratur og bruke denne kunskapen til å produsere skriftlige rapporter

- G1: Kandidaten kan redegjøre for råstoff- og produktkvalitet til kjøtt og fisk - G2: Kandidaten har innsikt i norsk kjøtt- og fiskebransje - G3: Kandidaten kjenner til relevant forskningsaktivitet innen primær- og sekundærprosessering av kjøtt og fisk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (40 timer), laboratorieøvinger (55 timer) og en teoretisk "case"basert oppgave. Det forventes at studentene bruker ca 150 timer til selvstudie, dette inkluderer forberedelser til forelesninger og laboratoriearbeid samt rapportering av laboratoriearbeid og teoretisk oppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført. Ny/utsatt eksamen: mars. Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved stryk må den ikke beståtte delvurderingen tas på nytt for å bestå emnet. Ved frivillig gjentak (forbedring av karakter) kan studenter velge å ta bare én av delvurderingene på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT). Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT3002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Næringsmiddelfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU