course-details-portlet

MATV1009 - Matkjemi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Funksjonelle grupper og deres kjemiske egenskaper
 • Klassifisering og navnsetting av organiske forbindelser (alkaner, alkener, alkyner, aromater, alkylhalider, alkoholer, fenoler, tioler, etere, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, aminer og amider)
 • Kjemisk bindingsdannelse, resonans og orbitalteori
 • Isomeri - strukturisomeri og stereoisomeri (konformasjonsisomeri: stol/båt, eclipsed/staggered samt konfigurasjonsisomeri: cis/trans, E/Z, R/S, D/L, epimere, anomere etc.)
 • Struktur og nomenklatur av matkjemiske forbindelser (hovedsakelig lipider, karbohydrater, aminosyrer og proteiner)
 • Romlig anordning og strukturelle egenskaper hos matkjemiske makromolekyler
 • Reaksjonsmekanismer for enkle addisjons-, substitusjons- og eliminasjonsreaksjoner samt syklisering av karbohydrater
 • Reaksjonsmønstre for oksidasjoner og reduksjoner

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne er det forventet at kandidaten har hatt følgende læringsutbytte mht.:

KUNNSKAP

 • Kandidaten kan gjenkjenne funksjonelle grupper og klassifisere grunnleggende organiske stoffgrupper, lipider, karbohydrater, aminosyrer og proteiner (K1).
 • Kandidaten kan navngi og tegne grunnleggende organiske og matkjemiske strukturer (K2).
 • Kandidaten kan gjøre rede for oppbygging av viktige bindingstyper i organiske stoffgrupper, lipider, karbohydrater og proteiner (K3).
 • Kandidaten kan gjenkjenne og gjøre rede for ulike former for struktur- og stereoisomeri (K4).
 • Kandidaten har kunnskap om funksjonelle gruppers egenskaper samt enkle reaksjonsmønstre og reaksjonsmekanismer (addisjon, eliminasjon, substitusjon, oksidasjon og reduksjon) (K5).
 • Kandidaten har kunnskap om lipiders, karbohydraters og proteiners romlige oppbygning (K6).

FERDIGHETER

 • Kandidaten har praktisk erfaring med analyse av lipider/triglyserider og deres oppbygning (F1).
 • Kandidaten har praktisk erfaring med analyse for strukturelle egenskaper hos karbohydrater (F2).
 • Kandidaten har praktisk erfaring med analyse av aminosyrer/proteiner (F3).
 • Kandidaten kan finne aktuelle kjemikalier i digitalt stoffkartotek samt bruke og avhende kjemikalier i henhold til sikkerhetsdatablad (F4).
 • Kandidaten kan gjøre HMS-vurderinger og arbeide sikkert på laboratoriet (F5).

GENERELL KOMPETANSE

 • Kandidaten har tilegnet seg et fundament for å kunne forstå kjemiske prosesser i mat (G1).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (60 t), veileda teoriøvinger (24 t), obligatoriske laboratorieøvinger (15 t) og selvstudium (105 t inkludert forberedelse til lab og rapportskriving).

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske laboratorieøvinger
 • Obligatoriske øvinger, 4 av 6 må godkjennes

Mer om vurdering

 • Obligatorisk arbeidskrav: 4 av 6 teoriøvinger samt 3 av 3 laboratorieøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
 • Hvis obligatoriske arbeidskrav er bestått, må ikke kandidaten gjennomføre teoriøvinger eller labøvinger på nytt ved ny eller utsatt eksamen.
 • Ny/utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen): August. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
 • Ved søknader om godskriving, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU, Trondheim. Hvis kapasitet kan andre studenter søke om å ta emnet.

Kursmateriell

Hart DJ, Hadad CM, Craine LE og Hart H: Organic Chemistry: A short course, 13. utg. (eller siste utgave)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMAT1009 7.5 HØST 2019
TMAT1007 2.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Naturfag
 • Næringsmiddelfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 24.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 39
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL215 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU