course-details-portlet

MAST2018 - Varme- og kjøleteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

-Vannbårne varmeanlegg; energikilder, oppbygning, virkemåte, rørdimensjonering, pumpekapasitet, ekspansjons- og sikkerhetssystem, innregulering, effektregulering, shuntsystem, varmeakkumulering, lavtemperatursystem
-Fjernvarme; produksjonsanlegg, distribusjonssystem, abonnentsentraler
-Varmepumper; termodynamisk grunnlag, komponenter, arbeidsmedier, styring/regulering, systemløsninger

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
-Ulike systemløsninger, inkludert lavtemperatursystem, for vannbårne varmeanlegg
-Aktuelle energikilder for vannbårne varmeanlegg
-Ekspansjons- og sikkerhetssystem for vannbårne varmeanlegg
-Metoder for innregulering av vannbårne varmeanlegg
-Metoder for regulering av effektavgivelse i vannbårne varmeanlegg
-Fjernvarmesystemer, inkludert produksjon, distribusjon og abonnentsentraler
-Ulike systemløsninger, komponenter og arbeidsmedier i varmepumpesystemer
-Styring og regulering av varmepumpeprosesser
Ferdigheter
Kandidaten kan
-Beregne effekt- og energibehov for oppvarming/kjøling
-Dimensjonere og konstruere vannbårne varmeanlegg
-Dimensjonere og konstruere varmepumper/kjøleanlegg
-Beregne ytelsen til ulike varmepumpeprosesser
-Gjennomføre innregulering av vannbårne varmeanlegg
-Benytte digitale verktøy for simulering av energibruk i bygninger
Generell kompetanse
Kandidaten kan
-Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om integrasjon av varme-/kjøleanlegg i bygg
-Vurdere konsekvensene av valg av energikilder og systemløsninger for varme-/kjøleanlegg
-Formidle innsikt i muligheter og begrensninger ved alternative løsninger for oppvarming og kjøling til ulike brukergrupper
-Diskutere muligheter for innovasjon og videreutvikling av løsninger for oppvarming og kjøling i bygg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • øvinger
  • laboratorieøvinger
  • ekskursjoner/praktiske aktiviteter

Mer om vurdering

2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent. Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.
Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU, Trondheim

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 01.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU