course-details-portlet

MAST2017 - Sanitær- og husbyggingsteknikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

• Vann-, avløps- og dreneringsledninger; lover/forskrifter, dimensjonering, tilknytning offentlig nett
• Ledningsføringer; vann, avløp, drensvann, overvann, spillvann
• Sanitærutstyr; plassering, bruk, renhold
• Hygiene; bakterievekst, smittespredning
• Varmtvannsforsyning
• Pumpesystemer
• Sprinkleranlegg
• Bygningsfysikk
• Byggmaterialer og -komponenter
• Bygningskonstruksjon; grunnmur, vegger, gulv, tak, våtrom, spesialrom
• Utsparinger og gjennomføringer
• Grøfter, kummer, drenasje

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
-Nordisk byggetradisjon, med hovedvekt på sanitær- og husbyggingsteknikk
-Lover og forskrifter for vann- og avløpsledninger
-Håndtering av spillvann, overvann og drensvann
-Ledningsføringer for vann, avløp og drenasje
-Oppvarming av varmt tappevann
-Plassering og bruk av sanitærutstyr
-Hygiene og smittespredning i sanitæranlegg
-Enkel bygningsfysikk, byggmaterialer og –komponenter
-Konstruksjon og beskrivelse av grøfter, kummer og drenasje
Ferdigheter
Kandidaten kan
-Dimensjonere vann- og avløpsledninger i henhold til lover og forskrifter
-Dimensjonere og konstruere sanitærløsninger i bygninger
-Dimensjonere systemer for varmtvannsforsyning
Generell kompetanse
Kandidaten kan
-Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om bygningsfysikk, bygningsdeler og byggeprosess
-Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om integrasjon av sanitæranlegg i bygg
-Vurdere betydningen av sanitæranlegg for helse og miljø
-Formidle innsikt i muligheter og begrensninger ved alternative sanitærløsninger til ulike brukergrupper
-Diskutere muligheter for innovasjon og videreutvikling av sanitærtekniske løsninger i bygg

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.
- Obligatoriske aktiviteter: 2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent. Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Ekskursjoner/Praktiske aktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen – 4 timer.
Vurderingsform: Bokstavkarakterer.
Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddelkode C. Tekniske bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.
Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin

Kursmateriell

Emnets pensum hentes fra en rekke kilder, blant annet: Leif Stensaas: Sanitærteknikk. Normalreglementet for sanitæranlegg. SINTEF Byggforsk: Håndbok 53 Trehus. Eventuelt utdelt materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 10.06.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU