course-details-portlet

MAST2017 - Sanitær- og husbyggingsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter C

Faglig innhold

• Vann-, avløps- og dreneringsledninger; lover/forskrifter, dimensjonering, tilknytning offentlig nett • Ledningsføringer; vann, avløp, drensvann, overvann, spillvann • Sanitærutstyr; plassering, bruk, renhold • Hygiene; bakterievekst, smittespredning • Varmtvannsforsyning • Pumper og pumpesystemer • Sprinkleranlegg • Bygningsfysikk • Byggmaterialer og -komponenter • Bygningskonstruksjon; grunnmur, vegger, gulv, tak, våtrom, spesialrom • Utsparinger og gjennomføringer • Grøfter, kummer, drenasje

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har kunnskap om -Nordisk byggetradisjon, med hovedvekt på sanitær- og husbyggingsteknikk -Lover og forskrifter for vann- og avløpsledninger -Håndtering av spillvann, overvann og drensvann -Ledningsføringer for vann, avløp og drenasje -Oppvarming av varmt tappevann -Plassering og bruk av sanitærutstyr -Hygiene og smittespredning i sanitæranlegg -Enkel bygningsfysikk, byggmaterialer og –komponenter -Konstruksjon og beskrivelse av grøfter, kummer og drenasje Ferdigheter Kandidaten kan -Dimensjonere vann- og avløpsledninger i henhold til lover og forskrifter -Dimensjonere og konstruere sanitærløsninger i bygninger -Dimensjonere systemer for varmtvannsforsyning Generell kompetanse Kandidaten kan -Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om bygningsfysikk, bygningsdeler og byggeprosess -Kommunisere med arkitekter, bygningstekniske rådgivere og andre aktører i byggebransjen om integrasjon av sanitæranlegg i bygg -Vurdere betydningen av sanitæranlegg for helse og miljø -Formidle innsikt i muligheter og begrensninger ved alternative sanitærløsninger til ulike brukergrupper -Diskutere muligheter for innovasjon og videreutvikling av sanitærtekniske løsninger i bygg

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger og ekskursjoner/praktiske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger
  • Ekskursjoner/Praktiske aktiviteter

Mer om vurdering

2/3 av utleverte øvinger må være godkjent. Alle laboratorieøvinger må være godkjent. Obligatoriske ekskursjoner/praktiske aktiviteter.Tillatte hjelpemidler under eksamen er i henhold til hjelpemiddelkode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt enkel kalkulator.

Spesifiserte hjelpemidler: Tekniske bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin

Kursmateriell

Emnets pensum hentes fra en rekke kilder, blant annet: Leif Stensaas: Sanitærteknikk. Normalreglementet for sanitæranlegg. SINTEF Byggforsk: Håndbok 53 Trehus. Eventuelt utdelt materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU