course-details-portlet

MASA2362 - Industri 4.0

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Lean Manufacturing.
- Industri 4.0 Introduksjon.
- Robotteknologi.
- Digitale verktøy og digitale platformer.
- Rapid Prototyping, 3D-Printing, Design for Manufacturing.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Grunnleggende kunnskaper om industrielle systemer.
- Grunnleggende kunnskap om Industri 4.0.
- Kunnskap om Digitale Verktøy Industri 4.0 og Robotteknologi.

Ferdigheter:
- Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i lean manufacturing.
- Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i å anvende digitale verktøy for simulering av produkter og produksjon.
- Har opparbeidet grunnleggende ferdigheter i å programmere roboter.

Kompetanse:
- Har forståelse av at tverrfaglighet er nødvendig for gode systemløsninger.
- Kan formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver i grupper og i plenum. Faget undervises seminarbasert gjennom semesteret der det settes av 2-3 hele dager til samlingene. Det legges stor vekt på praktiske eksempler og øvingsoppgaver tilpasset de ulike studieprogrammene der studentene utfordres innenfor sitt fagområde og på tvers av fagdisipliner. Øvingene utføres i grupper på 3-4 kandidater. I den grad det er praktisk bør gruppene være tverrfaglig sammensatt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Det gis en øving på hvert tema. Disse er obligatoriske og må godkjennes for å få adgang til eksamen. Det er krav om 80% fremmøte på samlingene.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU