course-details-portlet

MASA2052 - Maskinteknikk II

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

-Introduksjon til dynamikk – Newtons lover
-Partikkelkinematikk – likninger for posisjon, hastighet og akselerasjon ved banebevegelse
-Partikkelkinetikk – kraft, masse akselerasjon/arbeid og energi/impuls og massefart/
-Kinetikk for system av partikler – Newtons 2. lov/arbeid og energi/impuls,massefart og spinn/konservering av energi og massefart/massestrøm -2D kinematikk maskindeler – rotasjon/absolutt bevegelse/relativ hastighet/relativ akselerasjon
-2D kinetikk maskindeler – Newtons 2. lov for translasjon og rotasjon/arbeid og energi/impuls, massefart og spinn
-Svingninger – udempa/ dempa

Læringsutbytte

Kunnskap.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap om analytiske metoder for løsning av dynamiske problem knyttet til maskindelers bevegelse ved påvirkning av ytre krefter.
- Kandidaten har kunnskap om bruk av numeriske metoder for analyse av dynamiske problem.

Ferdigheter.
- Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og være i stand til å forenkle problemstillingen slik at løsningsmetodene kan anvendes.
- Kandidaten behersker engelsk terminologi og kan søke informasjon og fagstoff om aktuelle problemstillinger.
- Kandidaten behersker både analytiske, numeriske og grafiske løsningsmetoder, enten manuelt eller ved hjelp av digitale verktøy.

Generell kompetanse.
- Kandidaten har innsikt i forenklede problemstillinger innen 2D maskindynamikk og kan bruke dette i arbeid med analyse av eksisterende produkter eller videreutvikling/nyutvikling av produkter.
- Kandidaten kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig, og kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger m/tavleundervisning og enkle praktiske forsøk. Oppgaverekning, ukentlige øvingsoppgaver m/veiledning. Videopresentasjoner.

Mer om vurdering

4 timers skriftlig ordinær eksamen.
Muntlig ny og utsatt eksamen. Karakterskala A-F.
Hjelpemiddel ved eksamen: Godkjent formelsamling og kalkulator.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU