course-details-portlet

MASA2022 - Maskinteknikk I

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fagets temaer:
- Ulike maskinelementer som aksler, koplinger, tannhjul, skrueforbindelser, sveiseforbindelser, lagre, mm.
- Tegneregler for maskintegning, dataassistert konstruksjon (2D).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
-har kunnskap om de vanligst forekommende maskinkomponenter.
-har kunnskap om utforming av maskinkonstruksjoner basert på ovenstående.
-har kunnskap om miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av mekaniske konstruksjoner.
-kjenner til regelverk som omhandler enkel dimensjonering basert på standardiserte prosedyrer/regelverk.
-har kjennskap til enkle digitale verktøy som brukes til utforming og dimensjonering.
Ferdigheter:
Kandidaten
-kan finne frem til nødvendig regelverk som omhandler dimensjonering og konstruksjon.
-kan gjennomføre overslagsberegninger og dimensjonering på mekaniske komponenter basert på regelverk.
-kan tegne mekaniske konstruksjoner iht. standard maskintegning (NS).
-kan anvende datateknisk verktøy for 2D maskintegning.
Generell kompetanse:
Kandidaten
-kan planlegge og gjennomføre dimensjonering og formgiving av enkle mekaniske systemer.
-kan ved hjelp av standarder og relevant regelverk dokumentere og formidle skriftlig tekniske rapporter som omhandler mekaniske enkeltkomponenter eller enkle mekanismer.
-Kan velge materialer og formgi mekaniske komponenter med hensyn på styrke, funksjon og komponentens livsløp.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
2/3 av regne-/laboratorieøvingene skal leveres fortløpende og være godkjente. Samtlige prosjektarbeid skal være godkjent før eksamen.Tidsplan og omfang på øvinger vil bli opplyst ved semesterstart, samt på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen:
Tekniske tabeller
Verkstedhåndboka
Kalkulator

Ny og utsatt eksamen: Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU