MA3950 - Masteroppgave i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven velges normalt innen et av forskningsområdene ved instituttet. Arbeidet med masteroppgaven foregår i det 5. studieåret, normalt med hovedvekt på det 10. semesteret. En bør tidligst mulig i studiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen, samtidig som man tar hensyn til bredde.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid (som kan være av oversiktskarakter) der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er et selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler
og bøker og er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Undersøkelser og
analyser kan også inngå. Det kan være aktuelt å legge frem oppnådde
resultater i seminarer. Masterstudiet avsluttes med en muntlig prøve etter at masteroppgaven er innlevert og alle emner som skal inngå i mastergraden er bestått (jf. § 24 i Utfyllende regler til studieforskriften for studier i realfag). Prøven består i at kandidaten foretar en muntlig offentlig presentasjon av masteroppgaven av ca. 30 minutters varighet. Veileder og sensor har anledning til å komme med spørsmål i etterkant av presentasjonen. Deretter blir masteroppgaven sensurert og det settes karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har tatt relevante kurs som
støtter opp under spesialområdet for masteroppgaven. De fire første årene av lektorutdanningen må være gjennomført.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.