MA3950 - Masteroppgave i matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven velges normalt innen et av forskningsområdene ved instituttet. Arbeidet med masteroppgaven foregår i det 5. studieåret, normalt med hovedvekt på det 10. semesteret. En bør tidligst mulig i studiet planlegge kursvalg som best mulig støtter opp under spesialretningen, samtidig som man tar hensyn til bredde. Oppgaven kan være disiplinfaglig eller fagdidaktisk rettet. Profesjonsrelevansen skal beskrives.

Læringsutbytte

Arbeidet med masteroppgaven er selve kjernen i masterstudiet. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid (som kan være av oversiktskarakter) der studenten viser innsikt i aktuell forskning og/eller relevante teorier og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er et selvstudium av aktuelle vitenskapelige artikler
og bøker og er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Undersøkelser og
analyser kan også inngå. Det kan være aktuelt å legge frem oppnådde
resultater i seminarer. Masteroppgaven skal presenteres muntlig før sensureringsdato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon før sensureringsdato

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)

Forkunnskapskrav

Arbeidet med masteroppgaven forutsetter at man har tatt relevante kurs som
støtter opp under spesialområdet for masteroppgaven. De fire første årene av lektorutdanningen må være gjennomført.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA3950 30.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.