course-details-portlet

LOS8035 - Litteraturreview i utdanningsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir deltakerne en innføring til metoden litteraturreview i utdanningsvitenskap med vekt på tradisjonell/narrativ litteraturreview, scoping review, rapid review og systematisert review. Målet med emnet er at deltakere på en selvstendig måte skal være i stand til å planlegge og gjennomføre en litteraturreview for å finne kunnskapsfronten i eget forskningsfelt slik som kunnskapshull, motsetninger og utviklingstrender. Gjennom emnet blir deltakerne kjent med ulike metoder innenfor litteraturreview, tverrfaglige og fagspesifikke vitenskapelige databaser, andre kilder og referansehåndteringsverktøy for lokalisering og innhenting av referanser. Deltakerne vil være i stand til å designe søkestrategier for systematiske litteratursøk og avgrense søkeresultater gjennom utvikling av inkludering/ekskluderingskriterier. I tillegg vil deltakerne være i stand til å anvende forskjellige metoder, rammeverk og digitale verktøy for å tolke og analysere innhentede data, samt vurdere kvaliteten på innsamlede referanser. Gjennom arbeid med pensumlitteratur, læringsaktiviteter og oppgave i emnet vil deltakerne utvikle kompetanse i hvordan organisere, rapportere og syntetisere funn fra egen litteraturreview. Emnet tar også for seg skriving av litteraturreview som en selvstendig artikkel, som en del av bakgrunnen og det teoretiske rammeverket i en vitenskapelig studie, som et eget kapittel i en monografi eller som en del av kappen i en artikkel-basert doktorgradsavhandling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har dybdekunnskap om

 • Ulike reviewmetoder med vekt på tradisjonell/narrativ review, scoping review, rapid review og systematisert review
 • Relevante databaser og kilder for lokalisering og innhenting av litteratur
 • Å planlegge og designe søkestrategier og gjennomføre systematiske litteratursøk i relevante vitenskapelige databaser

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • Utvikle og avgrense forskningsspørsmål som egner seg til valgt reviewmetode
 • Anvende forskjellige metoder, rammeverk og digitale verktøy for å tolke og analysere innhentede data

Generell kompetanse

Kandidaten har avansert kompetanse i å

 • Planlegge og gjennomføre en litteraturreview på en selvstendig måte for å finne kunnskapsfronten i eget forskningsfelt
 • Vurdere kvaliteten på referanser som er innhentet gjennom databasesøk og andre kilder
 • Organisere, rapportere og syntetisere funn fra egen litteraturreview

Læringsformer og aktiviteter

Omvendt undervisning i form av videoer og oppgaver som må sees og løses før undervisningssamlingene. Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, workshops, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid individuelt og i kollokviegrupper med kurslitteraturen og egen empiri. Det forventes at kursdeltakerne bruker empirisk materiale knyttet til egen forskning.

Krav til oppmøte på samlingene: 80%

Studenten presenterer utkast på artikkel for medstudenter og faglærer i løpet av det siste seminaret og er opponent for en medstudent. 100% oppmøte er påkrevd for hele seminardagen.

Undervisningsspråket i emnet er engelsk. Dersom kurset primært har kandidater med norsk som morsmål, vil undervisningen foregå på norsk. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Opponent på medstudent presentasjon/oppgave 
 • Utkast på oppgave og presentasjon 
 • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Individuell oppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Opponent på medstudent presentasjon/oppgave
 • Utkast på oppgave og presentasjon
 • 80 % oppmøte

Tekst levert til vurdering i opplæringsdelen kan i omarbeidet form inngå i avhandlingen.

Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert tekst i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert tekst, må dette presiseres i teksten.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak.

Det er forventet at studentene benytter seg av eget empirisk materiale.

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.

*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Kursmateriell

Pensum på omtrent 500 sider.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole
 • Allmennlærer
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
 • Samfunnsfag
 • Samfunns- og idrettsvitenskap
 • Samfunnskunnskap
 • Samfunnsfag og psykologi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Spesialpedagogikk
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU