course-details-portlet

LOS8034 - Nyere forskning innen barnehage og skole (1.-4. trinn)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet skal styrke studentens kunnskap innen forskning på barnehage og skolens første år (1.-4. klasse) og gi tilstrekkelig bredde og fokus innen nyere forskning i dette feltet. Emnet vil fokusere på barn mellom 0-9 år, og de utdanningsinstitusjonene (barnehager og skole) de tilhører. Emnet er designet som et hybridkurs som gir studentene mulighet, gjennom å utvikle sin egen lærebok, til å utforske og få oversikt over forskningsfronten på et valgt tema knyttet til deres eget ph.d.-arbeid. Emnet vil gi metodologisk og teoretisk kunnskap, samt analytisk kompetanse. Studentene vil få en autentisk erfaring med prosessen å utvikle en skriftlig vitenskapelig publikasjon og muntlig presentasjon, tilsvarende det de vil oppleve innen et forskningsfellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har avansert kunnskap om nyere forskning i barnehage og skole (1.-4. trinn)
  • har spesialisert og inngående kunnskap i et valgt emne innen forskning i barnehage og skole (1.-4. trinn)

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan vurdere formålstjenlighet og anvendelighet av publikasjoner/studier innen nyere forskning i barnehage og skole (1.-4. trinn)
  • kan veilede andre studenter i deres akademiske skriveprosess - kan gjennomføre en fagfellevurdering av andres vitenskapelige tekster

Generell kompetanse

Kandidaten

  • har kompetanse til å evaluere forskningsartikler basert på deres vitenskapelige kvalitet
  • har kompetanse til analytisk lesing av forskningsartikler og å samle denne kunnskapen i en forskningsoversikt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baseres på en write your own textbook-metode. I denne metoden inngår forelesninger, seminarer, workshops og veiledning på litteratursøk, litteraturgjennomgang, akademisk skriving, kollegaveiledning og fagfellevurdering. Emnets faglige innhold vil springe ut fra de temaene studentene individuelt velger å fokusere på, slik at det er i samsvar med deres forskningsinteresser og behov for kunnskapsutvikling. Det valgte temaet må være relatert til forskning innen barnehage og skole (1.-4. trinn). Det meste av undervisningen vil foregå som en lærerveiledet prosess i studiegrupper, delt inn på basis av studentenes valgte tema. Som en del av denne prosessen skal hver student velge rundt 15 nyere forskningsartikler som utgangspunkt for deres egen vitenskapelige tekst. Studentene i studiegruppene vil veilede hverandre i skriveprosessen med å utvikle kapitler til læreboken, og fungere som fagfeller for hverandres ferdige tekster. Vitenskapelige ansatte vil tilrettelegge og koordinere veiledningen og fagfellevurderingsprosessen.

Emnet tilbys i samarbeid med DMMH og undervises ved DMMHs campus.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • Deltagelse i gruppearbeid

Mer om vurdering

Individuell skriftlig oppgave. Det endelige kapittelet studentene skal utvikle i løpet av emnet blir vurdert som eksamensoppgave. Oppgaven leveres i Inspera.

Tekst levert til vurdering i opplæringsdelen kan i omarbeidet form inngå i avhandlingen.

Ved gjentak av ikke bestått eksamen kan kandidaten levere omarbeidet versjon av tidligere innlevert tekst i emnet. Dersom innleveringen er en omarbeidet versjon av et tidligere innlevert tekst, må dette presiseres i teksten.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Ph.d.-studenter rangeres først ved opptak. Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset. *Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emner

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU