course-details-portlet

LOGO6310 - Stemme og stemmevansker med praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet omhandler anatomi og fysiologi knyttet til respirasjon (pust) og fonasjon (stemme), kategorier stemmevansker, samt årsaksforhold, rådgivning, og behandling ved ulike stemmevansker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avlagt eksamen vil studentene ha inngående kunnskap om:

- respirasjonsanatomi og -fysiologi

- strupehodets struktur og de interne og eksterne musklene som regulerer stemmen

- fonasjonsteori

- ulike normale og patologiske stemmekvaliteter samt forskjeller mellom barn, kvinner og menn

- funksjonelle, psykogene, organiske og nevrologiske årsaker til stemmevansker hos barn og voksne

- logopedisk behandling og rådgivning ved ulike stemmevansker hos barn og voksne

- god stemmehygiene og forebygging av stemmevansker for grupper utsatt for store krav til stemmebruk

- bruk av verktøy for kartlegging av stemmevansker

Ferdigheter

Ved emnets slutt vil studentene kunne:

- kombinere teoretisk og praktisk kunnskap om stemmebruk og forhold som påvirker denne

- identifisere risikofaktorer for utvikling av stemmevansker, identifisere stemmevansker og kategorisere disse

- kartlegge og iverksette relevante logopediske tiltak, rådgivning, og behandling

- evaluere effekt av behandling

- ta initiativ til videre utredning i andre fagmiljøer ved behov

Generell kompetanse

Etter fullført emne vil studenten forstå fysiologi og anatomi knyttet til stemmen og stemmebruk, samt kunne forstå og anvende metoder for identifisering og kartlegging av ulike stemmevansker, og rådgivning og behandling knyttet til disse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ferdighetslab og plenumsdiskusjoner. Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse i 80 % av undervisningen
  • Innlevering av to skriftlige oppgaver
  • Bestått praksis

Mer om vurdering

De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår:

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Logopedi (MLOGO)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i logopedi.

Logopedi (MLOGO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Logopedi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU