course-details-portlet

LBAS3004 - Bacheloroppgave i arkiv- og samlingsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et veiledet, selvstendig arbeid innenfor fagfeltene arkiv- og dokumentasjonsforvaltning eller museumsstudier (museologi). Den skal vise den faglige innsikten som studenten har utviklet gjennom det 3-årige bachelorstudiet.

Tema for oppgaven velger studenten innenfor tidligere emner i programmet, og gjerne som en kombinasjon av innsikter fra flere emner. Arbeidet med bacheloroppgaven skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig med en akademisk tekst over tid. Dette krever evne til å planlegge og disponere arbeidstid; å dimensjonere problemstilling, undersøkelsesområde og eventuelt innsamling av egen empiri; skaffe til veie relevant litteratur og anvende denne selvstendig til å bygge opp faglig argumentasjon, og å gjennomføre et eget større prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har faglig bredde- og dybdekunnskap innenfor bacheloroppgavens temaområde
 • kjenner begreper, metoder og teorier som er blitt presentert i løpet av studieprogrammet, og som er relevant for bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme aktuelle faglige problemstillinger til grunn for arbeidet med bacheloroppgaven og begrunne hvorfor disse er relevante for arbeidet
 • kan avgrense eget skrivearbeid innenfor valgte problemstillinger, og argumentere for denne avgrensningen
 • kan finne faglig relevant litteratur på egen hånd
 • behersker akademisk framstilling av en oppgave innenfor de rammer som er gitt.
 • har gode språk- og kommunikasjonsferdigheter
 • har relevant metodekunnskap
 • har analyseferdigheter

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å utforme sammenhengende skriftlig fremstillinger og argumentasjon innenfor arkiv- og samlingsforvaltning
 • behersker korrekt bruk av kilder, referanser og sitering
 • kjenner og kan anvende grunnprinsipper for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • kan diskutere sitt eget bachelorarbeid i lys av tidligere forskning
 • har kompetanse til selv å finne frem til relevant litteratur som belyser aktuell hypotese/problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og skriftlige arbeider. Dersom praksisinstitusjoner ønsker å bruke BA-studenter til f.eks. rapporterings-, registrerings-, tilgjengeliggjørings- eller formidlingsarbeid, vil vi legge til rette for samarbeid og at resultatet av studentarbeidet kan vurderes som del av BA-oppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere utkast til bacheloroppgave
 • Seminardeltakelse

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

1. Flere utkast til bacheloroppgave. Innlevering av flere tekstutkast til bacheloroppgaven.

2. Seminar. Deltakelse på veiledningsmøter.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen:

Bacheloroppgave.

I tilfelle stryk, er det anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
12.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
22.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU