course-details-portlet

LBAS3004 - Bacheloroppgave i arkiv- og samlingsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et veiledet, selvstendig arbeid innenfor fagfeltene arkiv- og dokumentasjonsforvaltning eller museumsstudier (museologi). Den skal vise den faglige innsikten som studenten har utviklet gjennom det 3-årige bachelorstudiet.

Tema for oppgaven velger studenten innenfor tidligere emner i programmet, og gjerne som en kombinasjon av innsikter fra flere emner. Arbeidet med bacheloroppgaven skal sette studenten i stand til å jobbe selvstendig med en akademisk tekst over tid. Dette krever evne til å planlegge og disponere arbeidstid; å dimensjonere problemstilling, undersøkelsesområde og eventuelt innsamling av egen empiri; skaffe til veie relevant litteratur og anvende denne selvstendig til å bygge opp faglig argumentasjon, og å gjennomføre et eget større prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har faglig bredde- og dybdekunnskap innenfor bacheloroppgavens temaområde
 • kjenner begreper, metoder og teorier som er blitt presentert i løpet av studieprogrammet, og som er relevant for bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme aktuelle faglige problemstillinger til grunn for arbeidet med bacheloroppgaven og begrunne hvorfor disse er relevante for arbeidet
 • kan avgrense eget skrivearbeid innenfor valgte problemstillinger, og argumentere for denne avgrensningen
 • kan finne faglig relevant litteratur på egen hånd
 • behersker akademisk framstilling av en oppgave innenfor de rammer som er gitt.
 • har gode språk- og kommunikasjonsferdigheter
 • har relevant metodekunnskap
 • har analyseferdigheter
 • kan anvende sine kunnskaper innenfor fagområdene som tilhører programmet

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse til å utforme sammenhengende skriftlig fremstillinger og argumentasjon innenfor arkiv- og samlingsforvaltning
 • behersker korrekt bruk av kilder, referanser og sitering
 • kjenner og kan anvende grunnprinsipper for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk
 • kan diskutere sitt eget bachelorarbeid i lys av tidligere forskning
 • har kompetanse til selv å finne frem til relevant litteratur som belyser aktuell hypotese/problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og skriftlige arbeider.

Studenten står fritt til å velge mellom to former på bacheloroppgaven:

1. En faglig tekst på om lag 20 sider.

2. Et praktisk arbeid utført hos en arbeidsplass innenfor fagfeltene arkiv- og dokumentasjonsforvaltning eller museum, samt en faglig tekst på om lag 10 sider.

Studenten må selv gjøre avtale om hospitering med arbeidsplassen. Dette skal være avklart før semesterstart, slik at avtalen kan formaliseres ved semesterstart og godkjennes av emneansvarlig. Hospiteringsoppholdet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Flere utkast til bacheloroppgave
 • Seminardeltakelse
 • Opprette liste over egenvalgt pensum på 200 sider

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

1. Flere utkast til bacheloroppgave. Innlevering av flere tekstutkast til bacheloroppgaven.

2. Seminardeltakelse/deltakelse på veiledningsmøter.

3. Kandidaten setter opp en liste på ca. 200 sider egenvalgt pensum og/eller eget bidrag til oppgavens empiri, slik som dokumenter, nettsider eller utstillinger.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Eksamen:

Bacheloroppgave.

I tilfelle stryk, er det anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang (regnes som eksamensforsøk nummer to). Ved tredje eksamensforsøk må det leveres en helt ny oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU