course-details-portlet

LBAS3004 - Bacheloroppgave i arkiv- og samlingsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et veiledet, selvstendig arbeid innenfor arkiv- og samlingsforvaltning. Den er basert på den faglige innsikt som studenten har utviklet gjennom studiet. Tema for oppgaven velges innenfor tidligere emner i programmet.

Oppgaven skal sette studenten i stand til å arbeide selvstendig med en akademisk tekst og utvikle evnen til å planlegge, dimensjonere og gjennomføre et eget større prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har faglig bredde- og dybdekunnskap innenfor bacheloroppgavens temaområde
- kjenner begreper, metoder og teorier som er blitt presentert i løpet av studieprogrammet, og som er relevant for bacheloroppgaven

Ferdigheter
Studenten
- kan utforme aktuelle faglige problemstillinger til grunn for arbeidet med bacheloroppgaven og begrunne hvorfor disse er relevante for arbeidet
- kan avgrense eget skrivearbeid innenfor valgte problemstillinger, og argumentere for denne avgrensningen
- behersker akademisk framstilling av en oppgave innenfor de rammer som er gitt.
- har gode språk- og kommunikasjonsferdigheter
- har god metodekunnskap og analyseferdigheter

Generell kompetanse
Studenten
- har kompetanse til å utforme sammenhengende skriftlig fremstillinger og argumentasjon innenfor arkiv- og samlingsforvaltning
- behersker korrekt bruk av kilder, referanser og sitering
- kjenner og kan anvende grunnprinsipper for akademisk skriving som redelighet, presisjon og kritikk.
- kan diskutere sitt eget bachelorarbeid i lys av tidligere forskning
- har kompetanse til selv å finne frem til relevant litteratur som belyser de aktuelle hypoteser og/eller problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: Tekst 1
  • Arbeidskrav: Tekst 2
  • Arbeidskrav: Tekst 3
  • Arbeidskrav: Tekst 4
  • Arbeidskrav: Tekst 5

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Forkunnskapskrav

Fullført første og andre studieår av bachelorprogrammet eller tilsvarende.
Emnet er adgangsbegrenset. Maksimalt antall studenter er 45.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU