course-details-portlet

LBAS2001 - Arkiv og museum: Samling, bevaring, tilgjengeliggjøring.

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om arbeidsoppgaver i arkivdepot og museer som bevarere av kultur- og naturarv og felles samfunnsminner før og nå.

Selv om samfunnet gjennomgår en digital vending, har arkiver og museer fremdeles ansvar for store mengder papirbasert dokumentasjon og fysiske gjenstander.

Digitalisering er betegnelse på et utbredt samfunnsfenomen som påvirker hverdagsliv og fritid. Samtidig er det et utgangspunkt for sterke politiske føringer om digitalisering av tjenesteyting og fellesgoder i alle samfunnssektorer. Disse ligger til grunn for mange prioriteringer i arkiver og museer i dag. Digitisering av arbeidsprosesser i sektoren skaper både muligheter og utfordringer for det daglige arbeidet, og for blant annet allmenn tilgjengeliggjøring av informasjon i arkivers og museers ulike publikumsportaler på Internett.

Undervisningen og pensum i arkivdelen av emnet omhandler tema og arbeidsoppgaver som ansatte i et arkivdepot må forholde seg til: Bevaringsvurdering av arkiv; bortsetting, deponering og avlevering; fysisk bevaring; forebyggende konservering; arkivbeskrivelse; tilgjengeliggjøring og formidling. Noen tema og problemstillinger som tas opp i undervisningen gjelder særlig papirbaserte arkiver, men utfordringer knyttet til digitalisering og digitisering vil også bli behandlet.

Museumspensum i emnet dekker tema knyttet til samlingsforvaltning, herunder digitalisering av kultur- og naturarv i form av objekter og tilhørende dokumentasjon i museenes arkiver, og tilgjengeliggjøring av det samme. Et spørsmål vi utforsker er: kan digitale museumsopplevelser erstatte fysiske museumsbesøk?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale arbeidsoppgaver i arkivdepot og museer.
 • digitale verktøy som er i bruk i arkivdepot og museer.
 • ulike publikumsportaler som er i bruk i arkiv- og museumssektoren.
 • tilgjengeliggjøring av arkiver og samlinger.
 • ulike strategier for bevaringsvurdering av arkiv.
 • prinsipper for beskrivelse av arkiv.
 • prinsipper for katalogisering av museumsgjenstander.
 • betydningen av lovverk og samlingsplaner for samlingsutvikling i museene.
 • bruken av arkiv i arbeidet med museenes samlingsforvaltning.

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere hva som kreves bevart av offentlige arkiv i henhold til lovverk.
 • bruke samlingsplaner og lovverk som grunnlag for inntaksvurderinger i museer.
 • identifisere ansvarsroller og arbeidsfordeling for ulike deler av samlingsforvaltningsprosessen i museer.
 • orientere seg i publikumsportaler for natur- og kulturarv.
 • utforme en faglig rapport.

Generell kompetanse

Studenten

 • har oversikt over samfunnsvilkår for arkivdepot- og museumsinstitusjonene og kan reflektere kritisk over disse.
 • kan bidra til å vurdere hensiktsmessig behandling og oppbevaring av ulike typer arkiv- og samlingsmateriale.
 • kan bidra til institusjonenes utforming av strategier for inntak, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon og gjenstander.

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, skriftlige arbeider, og praksis. Dersom praksisinstitusjoner ønsker å bruke BA-studenter til f.eks. forprosjekter, workshop eller utprøving av ulik art, vil vi legge til rette for samarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisrapport
 • Brukerrapport

Mer om vurdering

Eksamen

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Obligatoriske aktiviteter

1. Praksisrapport: 2 ukers praksis innen dokumentasjonsforvaltning, arkiv, museumsvirksomhet eller bibliotek med samlinger, samt skriftlig praksisrapport.

2. Brukerrapport: Skrive en brukerrapport om digitale publikumsportaler for arkiver og museer eller andre kultur- og naturarvsinstitusjoner.

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent. Begge arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv, museum og dokumentasjonsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ILU6003 15.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU