LBAS2001 - Depotfunksjoner 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om arbeidet med arkiv og samlinger i depotinstitusjoner. Hva tar vi vare på og arkiverer av arkiver og objekter fra vår egen tid for fremtiden, og hvordan håndterer vi materialet for å sikre det også for fremtiden? Undervisningen dekker temaer som kartlegging, aksesjon og innsamling, ordning og registrering av materiale og utforming og bruk av hjelpemidler som arkiv- og samlingsbeskrivelser og kataloger. Noen sentrale elementer her er utforming av bevarings- og aksesjonspolitikk i museene og bevaringsvurdering i arkivdepotene. Undervisningen tar videre opp problemstillinger fra emnet Arkiv, museum og samfunn knyttet til spørsmål om adgang til og innsyn i materialet i depotene og samlingene. Det gjelder funksjoner som klausulering og magasinstyring og behandling av innsynsforespørsler. Museenes samlinger blir oftere enn før gjort tilgjengelig for publikum gjennom såkalte åpne magasiner. I dette emnet vil det bli gitt en innføring i problematikk knyttet til tilgjengelighet av samlingene, og dilemmaet mellom bevaring og bruk av museumsobjekter. Undervisningen inneholder også en kort oversikt over preventiv konservering i samlingene.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten
• forstår de sentrale funksjonene i arkivdepot og museer
• vet hvilke hjelpemidler som er i bruk i arkiv og museer
• har kunnskap om ulike strategier for bevaringsvurdering av arkiv
• kjenner lov- og regelverk til grunn for behandling av innsynsforespørsler
• forstår bruken av arkiv i depot og museumsobjekter Ferdigheter Studenten
• behersker prinsipper for ordning og katalogisering i arkivdepot
• kan anvende lov- og regelverk i vurdering av innsynsforespørsler
• har ferdigheter i bevaringsvurdering av arkiver
• kan identifisere ansvarsroller og arbeidsfordeling i samspillet mellom arkivdanning og arkivdepot Generell kompetanse Studenten
• kan bidra til funksjonell bevaring av ulike typer arkiv- og samlingsmateriale
• kan reflektere over og drøfte kritiske samfunnsvilkår for arkiv- og museumsinstitusjonene
• kan gi selvstendige bidrag til institusjonenes utforming av egen aksesjons- og bevaringspolitikk.

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 ukes praksis i arkiv eller museum
  • Kvalifiseringsopppgave

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Om kvalifiseringsoppgaven ikke blir godkjent ved første forsøk, får studenten 1 uke på seg til å levere forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsforvaltning.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ILU6003 15.0 01.07.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
30.11.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.