course-details-portlet

LBAS2001 - Arkiv og museum: Bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap om arbeidsoppgaver i arkivdepot og i museer i vår tid.
Digitalisering er betegnelse på et utbredt samfunnsfenomen som påvirker hverdagsliv og fritid. Samtidig er det et utgangspunkt for sterke politiske føringer om digitalisering av tjenesteyting og fellesgoder i alle samfunnssektorer,som ligger til grunn for mange prioriteringer i arkiver og museer i dag.
I dette emnet har vi fokus på til utvikling og bruk av digitale verktøy i forvaltningsoppgaver og i allmenn tilgjengeliggjøring av informasjon i arkivers og museers ulike publikumsportaler på Internett. Selv om samfunnet gjennomgår en digital vending, har arkiver og museer likevel ansvar for store mengder papirbasert dokumentasjon og fysiske gjenstander. Mye materiale må overføres fra analoge til digitale formater, samtidig som stadig mer av informasjonen som skal håndteres er digitalt skapt. Digitisering av arbeidsprosesser i sektoren skaper både muligheter og utfordringer for det daglige arbeidet og for møter med brukere og medvirkere i arkivdepot og museer.
Undervisningen og pensum i arkivdelen av emnet omhandler tema og arbeidsoppgaver som ansatte i et arkivdepot må forholde seg til: Bevaringsvurdering av arkiv; bortsetting, deponering og avlevering; aksesjon, fysisk bevaring og forebyggende konservering; arkivbeskrivelse; tilgjengeliggjøring og formidling. Problemstillingene som tas opp i undervisningen gjelder både papirbaserte og digitale arkiver. Offentlige arkiver blir særlig vektlagt, men tema som angår privatarkiver og fotosamlinger blir også behandlet.
Museumspensum i emnet dekker tema knyttet til digitalisering av kultur- og naturarv. Særlig to av museenes virksomhetsområder er i fokus: Den ene er samlingsforvaltning, der digital tilgjengeliggjøring av objekter og arkivinformasjon for et bredere publikum utgjør en del av prosessen. Den andre er formidlingsvirksomheten, der digitale verktøy kan tas i bruk i publikumsprosjekter, men der også originalobjektenes autentisitet er kvalitet av betydning, og der samhandling og deltakelse mellom museum og publikum ikke må være digital for å fungere hensiktsmessig.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om sentrale funksjoner i arkivdepot og museer
- har kunnskap om digitale verktøy som er i bruk i arkivdepot og museer
- har kunnskap om ulike publikumsportaler som er i bruk i arkiv- og museumssektoren
- har kunnskap om ulike strategier for bevaringsvurdering av arkiv
- har kunnskaper om praksisene tilgjengeliggjøring og formidling av arkiver og samlinger.
- har kunnskap om prinsipper for ordning og katalogisering i arkiv
- har kunnskap om betydningen av lovverk og samlingsplaner for inntak- og innsamlingsvurderinger i museer
- har kunnskap om prinsipper for ordning og katalogisering av museumsgjenstander og museenes arkiver
- har kunnskap om bruken av arkiv i arbeidet med museenes samlingsforvaltning


Ferdigheter
Studenten
- har ferdigheter i bevaringsvurdering av arkiver
- kan vurdere hva som kreves bevart av offentlige arkiv i henhold til lovverk
- kan identifisere ansvarsroller og arbeidsfordeling i samspillet mellom arkivdanning og arkivdepot - har ferdigheter i ordning og katalogisering av museumssamlinger
- kan bruke samlingsplaner og lovverk som grunnlag for inntak- og innsamlingsvurdering i museer
- kan identifisere ansvarsroller og arbeidsfordeling for ulike deler av samlingsforvaltningsprosessen i museer
- har ferdigheter i utforming av en faglig rapport

Generell kompetanse
Studenten
- kan kritisk drøfte samfunnsvilkår for arkiv- og museumsinstitusjonene
- kan bidra til å vurdere hensiktsmessig bevaring av ulike typer arkiv- og samlingsmateriale
- kan gi selvstendige bidrag til institusjonenes utforming av strategier for inntak/innsamling, bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av dokumentasjon og gjenstander.

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner, øvinger, og praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen
  • 1 ukes praksis i arkiv eller museum

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV


- 1-2 ukes praksisopphold i arkiv eller museum
- Praksisrapport
- Brukerrapport fra øving med arkiver og/eller museers digitale publikumsportaler


Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. De som ikke får godkjent første innlevering av de skriftlige arbeidskravene får 1 ukes frist for å levere et forbedret arbeidskrav. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Emnet har en 3-dagers hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ILU6003 15.0 01.07.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU