course-details-portlet

LBAS1002 - Dokumentasjonsforvaltning, IKT og systemer for arkiv og museumssamling - introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet behandler spørsmål om hvordan vi utvikler, tar vare på og organiserer kunnskap om arkiver og samlinger. Undervisningen gir en innføring i dokumentasjonsforvaltningens rolle, rutiner og prosesser og i forvaltningssystemer og deres hovedprinsipper og overordnede funksjoner. Det gjelder blant annet journalføringssystemer, arkivnøkler, arkivplaner og fagsystemer.

Systemene brukes til å registrere kunnskap om arkiv og samlinger, om deres kontekst eller bakgrunn, om innhold og om ulike fysiske karakteristikker og egenskaper. Systemene brukes imidlertid i ulike sammenhenger. De er utformet forskjellig og bygger på ulike prinsipper etter formål og hvor institusjonen hører hjemme i arkiv- og samlingslandskapet.

Emnet gir videre en innføring i database, datamaskinenes virkemåte og it-teknologi som grunnlag for å forstå forvaltningssystemene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om forvaltningssystemer for arkiv og museumssamlinger
- kjenner til buken av arkivnøkler og arkivplaner
- har kunnskap om databaser
- forstår hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp
- har kunnskap om datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte

Ferdigheter
Studenten
- kan redegjøre for hovedtrekk i de sentrale systemene som benyttes innen arkiv- og samlingsforvaltning
- kan bruke et gitt katalogiserings- og registreringssystem inkludert utføre søk i lagrede data
- kan bruke et gitt journalføringssystem inkludert utføre søk i lagrede data
- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
- kan lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
- kan utføre SQL-spørringer mot en gitt database i et valgt databaseverktøy (databasesystem)

Generell kompetanse
Studenten
- vet hva vi forstår med fagsystemer og kan diskutere forholdet mellom fagsystemer og arkivsystemer og andre forvaltningssystemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar- og gruppearbeid, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 IKT-simulerte øvinger
  • Kvalifiseringsoppgave

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Om oppgaven ikke godkjennes første gang, får studenten en uke på seg til å levere ny og forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU