LBAS1002 - Forvaltningssystemer for arkiv og museumssamling - introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet behandler spørsmål om hvordan vi utvikler, tar vare på og organiserer kunnskap om arkiver og samlinger. Undervisningen gir en innføring i de mest brukte forvaltningssystemene for arkiv og samlinger - deres hovedprinsipper og overordnede funksjoner. For depotene gjelder det arkivkataloger, - og for samlingene gjenstands- og fotokataloger, Asta og Primus/Musit. For arkivdanningen gjelder det journalføringssystemer, arkivnøkler, arkivplaner og fagsystemer. I museene brukes Spectrum som en prosedyrebeskrivelse av samlingsforvaltningen fra inntak til magasinering/utstilling.

Systemene brukes til å registrere kunnskap om arkiv og samlinger, om deres kontekst eller bakgrunn, om innhold og om ulike fysiske karakteristikker og egenskaper. Systemene brukes imidlertid i ulike sammenhenger. De er utformet forskjellig og bygger på ulike prinsipper etter formål og hvor institusjonen hører hjemme i arkiv- og samlingslandskapet.

Emnet gir også en innføring i database, datamaskinenes virkemåte og it-teknologi som grunnlag for å forstå forvaltningssystemene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om forvaltningssystemer for arkiv og museumssamlinger
- kjenner til buken av arkivnøkler og arkivplaner
- har kunnskap om databaser
- forstår hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp
- har kunnskap om datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte

Ferdigheter
Studenten
- kan redegjøre for hovedtrekk i de sentrale systemene som benyttes innen arkiv- og samlingsforvaltning
- kan bruke et gitt katalogiserings- og registreringssystem inkludert utføre søk i lagrede data
- kan bruke et gitt journalføringssystem inkludert utføre søk i lagrede data
- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
- kan lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
- kan utføre SQL-spørringer mot en gitt database i et valgt databaseverktøy (databasesystem)

Generell kompetanse
Studenten
- vet hva vi forstår med fagsystemer og kan diskutere forholdet mellom fagsystemer og arkivsystemer og andre forvaltningssystemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar- og gruppearbeid, øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kvalifiseringsoppgave
  • 3 IKT-simulerte øvinger

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Om oppgaven ikke godkjennes første gang, får studenten en uke på seg til å levere ny og forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammet i arkiv- og samlingsforvaltning.

Kursmateriell

Arkiv og museum:

Fonnes, Ivar (2009). Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (2. utg.). Oslo: Kommuneforlaget: Riksarkivaren. Kap. 5-11. ca. 300 s.

Haugnes, Siw (2014). Klassering og klassifikasjonsprinsipper i arkivdanningen. I André Neergaard (red.), Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre (s. 91-109). Bergen: Fagbokforlaget.  (ca. 19 s.)

Kruse, Øivind (2014). ICAs håndbok for arkivarer: En veiledning i innføring av elektronisk arkivsystem.  I André Neergaard (red.), Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre (ca. s. 32-52). Bergen: Fagbokforlaget. (ca. 20 s.)

Matassa, Freda (2011). Museum Collections Management: A Handbook. London: Facet Publishing. Kap. 1, 3, 4, 5.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=truedb=nlebkAN=558446site=eds-live 

Datateori:

Databaser og IT-introduksjon:

Hansen, Kjell Toft Mallaug, Tore (2008). Databaser (2. utg.). Trondheim: TISIP; Oslo: Gyldendal. Kap. 1 til 6 og kap. 8 og 9.

Utdelte leksjoner og læremateriell

Standarder og planer

Arkiv:

NOARK 5 Standard for elektronisk arkiv, v. 3.1, 22.3.2013, kap. 1-4 og 7. Lest 30.5.2014 på Arkivverkets Noark 5-sider

Stiftelsen ASTA: ASTA 5http://www.stiftelsen-asta.no/asta-5.html

 

Museum:

ABM-utvikling: Standard for fotokatalogisering, ABM-skrift 44, ABM-utvikling 2008, (ca. 82 s.)http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-standard-for-fotokatalogisering

ABM-utvikling: Standard for gjenstandskatalogisering. ABM-skrift 48, ABM-utvikling 2008, (ca. 64 s.)http://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/abm-skrift-48-standard-for-gjenstandskatalogiserin?e=3024340/2111419

KulturIT: Primus. System for forvaltning av museumssamlinger. Veiledninghttp://kulturit.no/primus/  (ca. 40 s.)

Feltkatalog for kunst- og kulturhistoriske museer: http://kulturnav.org/project/feltkatalog-2015

Spectrumhttp://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/aktuelt-standard-for-samlingsforvaltningmed en presentasjon av den britiske standarden: http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum

Referansemateriale:

Arkivplaner: 3 arkivplaner på nett etter eget valg

Riksarkivaren:Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen, Riksarkivaren, Oslo 1999. Lest på Arkivverkets klassifikasjonssider.

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
05.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.