KULT8860 - Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en avansert innføring i kvalitativ forskningsmetode med vekt på tilnærminger og analysestrategier som er felles for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag med en empirisk innretning. Målet med kurset er å dyktiggjøre deltakerne i refleksjon om og bruk av kvalitative empiriske forskningsmetoder med særlig vekt på hvordan man skal redegjøre for et empirisk forskningsopplegg og på analyse av innsamlede data. Følgende tema inngår:
• Metode som forskningsspråk og utgangspunkt for refleksjon.
• Konstruktivistisk metodetenkning
• Forskningsdesign
• Metoder for innsamling av data med særlig vekt på intervju og dokumenter/tekst
• Analysestrategier, herunder tekstanalyse
• Representasjons- og skrivestrategier

Studenter som trenger 10 studiepoeng, må velge KULT8861 der kravene til omfang av semesteroppgaven er forholdsvis større.

Undervisning tilbys med forbehold om at nok kandidater melder seg opp og at ressurssituasjonen tilsier det.

Læringsutbytte

Kandidaten har en avansert forståelse av kvalitativ forskningsmetode og -design, med vekt på tilnærminger og strategier som er felles for empiriske humanistiske og samfunnsvitenskapelige emner.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk deltakelse i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til et ph.d.-program.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.